Печалбата на банките в България расте с 18% за първите три месеца

Печалбата на банките в България расте с 18% за първите три месеца Снимка: БНБ

Необслужваните кредити намаляват с малко в сравнение с края на декември 2020 г.

По Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества–финансови институции (т.нар. мораториум по плащанията на кредитите) към 31 март 2021 г. са подадени общо 131 576 искания за отсрочване с брутна балансова стойност 9,701 млрд. лв. От тях са одобрени 110 849 за 8,983 млрд. лв. Това показва статистиката на БНБ към 31 март 2021 г.

По-голямата част от тях са на бизнеса - 14 408 броя за 7,470 млрд. лв., като от тях са одобрени 13 303 за 7,049 млрд. лв. От домакинствата са подадени 117 168 искания за 2,231 млрд. лв., от които са одобрени 97 546 на стойност 1,934 млрд. лв.

През март в сравнение с месец по-рано общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава с 13 168, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, нараства с 680 млн. лв.

Печалбата на банковата система в България към 31 март е 349 млн. лв., като бележи ръст от 18% в сравнение с отчетената за първото тримесечие на миналата година, сочат данните на БНБ.

Тази година започна с ръст на печалбата на банките, докато през цялата 2020 г. кредитните институции регистрираха спад на финансовия си резултат, което се обяснява с по-слабата икономическа активност при извънредната ситуация заради коронавирусната пандемия.

В централната банка изчисляват, че разходите за обезценка на финансови активи (или отписаните като несъбираеми задължения), които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на миналия месец са 123 млн. лв. и намаляват с 30 млн. лв. (19,3%) спрямо отчетените за първите три месеца на 2020 г. (153 млн. лв.).

В края на март активите на банковата система достигат 127,4 млрд. лв. и спрямо 31 декември 2020 г. са увеличени с 3,4 млрд. лв. (2,7%).

Делът на кредитите и авансите в структурата на балансовите активи достига 60,2% в резултат от нарастването на вземанията от кредитни институции и на кредитния портфейл.

Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на миналия месец е 5,698 млрд. лв. (при 5,711 млрд. лв. в края на декември), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7,10% (при 7,45% към 31 декември).

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: