Банките отново на печалба, нарастването през януари е 77 млн. лева

Банките отново на печалба, нарастването през януари е 77 млн. лева Снимка: БНБ

Загубата за периода е 36 млн. лева – с 25,2% по-малко от преди година

Печалбата на банковата система към 31 януари е 77 млн. лева и расте с 48,5% (25 млн. лв) на годишна база, показва банковата статистика. Това е първото увеличение от година назад. През цялата 2020 г. кредитните институции регистрираха спад на финансовия си резултат, което се обяснява с по-слабата икономическа активност при извънредната ситуация заради коронавирусната пандемия.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на януари 2021 г. възлизат на 36 млн. лева, или с 25,2% (12 млн. лева) по-малко от начислените година по-рано, изчисляват от централната банка.

В края на първия месец на тази година активите на банковата система достигнаха 124,5 млрд. лева при ръст от 0,4%. (530 млн. лева).

Общият размер на рисковите експозиции през четвъртото тримесечие се увеличава с 253 млн. лв. (0,4%) до 64,5 млрд. лв. 

Делът на кредитите и авансите в балансовото число в края на януари е 61,7%, а на портфейлите с ценни книжа – 15% (при съответно 58,9% и 14,6% месец по-рано).

Брутните кредити и аванси през януари се увеличават с 3,7 млрд. лв. (4,9%) до 80,4 млрд. лв. Основен принос за това имат вземанията от кредитни институции, които се повишават с 3,4 млрд. лв. (47,8%) и в края на отчетния месец възлизат на 10,6 млрд. лв.

Заемите за домакинствата през януари нарастват с 96 млн. лв. (0,4%), а за сектор държавно управление – с 2 млн. лв. (0,3%), докато тези за други финансови предприятия намаляват с 21 млн. лв. (0,5%).

До края на януари спестяванията в банковата система нарастват с 438 млн. лв. (0,4%) до 106,2 млрд. лева.

Депозитите на домакинствата се увеличават с 1% (620 млн. лв.), тези на други финансови предприятия – с 4,3% (141 млн. лева), а на сектор "Държавно управление" – със 7,9% (239 млн. лева). Спад с 9,7% (492 млн. лв.) е отчетен при привлечените средства от кредитни институции, а ресурсът от бизнеса намалява със 70 млн. лв. (0,2%).

Предприятията са внесли 14 339 искания за отсрочване на задължения за 6,918 млрд. лв., от които към края на януари са одобрени 13 174 броя за 6,471 млрд. лв.

Домакинствата са подали 100 688 искания за отсрочване на стойност 2,096 млрд. лв., от които към края на януари са одобрени 82 010 броя за 1,813 млрд. лв.

Спрямо 31 декември 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава с 5 706, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, нараства с 210 млн. лв. (2,6%).

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: