Министерството на финансите отчита 3,6 милиарда лева бюджетен дефицит

Министерството на финансите отчита 3,6 милиарда лева бюджетен дефицит Снимка: pixabay.com

Приходите от основните данъци и от социално-осигурителните вноски бележат ръст от 1,5% спрямо 2019 година

Бюджетен дефицит от 3,6 млрд. лева или 3% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) очаква Министерството на финансите за 2020 година. Данните са на база предварителните разчети, направени от анализаторите на ведомството.

Преките фискални стимули през 2020 г. по линия на националния бюджет, включващи социално-икономическите мерки за борба с последствията от пандемията и средствата и ресурсите за звената на първа линия, са в общ размер на около 2,8 млрд. лева. Те са подсилени и допълнени и от пренасочените ресурси по линия на програмите и фондовете на ЕС, свързани с борбата с пандемията от COVID-19, в размер на около 0,8 млрд. лв. или общият ресурс е 3,6 млрд. лв., което компенсира сумата на дефицита.

Отчитайки тези ресурси, мобилизирани в безпрецедентната пандемична ситуация, може да се каже, че е поддържана една добра фискална политика и без оглед на пандемията е постигнато балансирано бюджетно салдо, каквото бе заложено във внесения от правителството и одобрен от Народното събрание първоначален закон за държавния бюджет за 2020 година, отчитат от МФ.

Освен стимулите по линия на бюджета и ресурса от фондовете на ЕС бяха разработени и финансови инструменти за финансиране чрез Българската банка за развитие (0,7 млрд. лв.) – гаранционни схеми за кредити за засегнати от ограниченията заради пандемията малки и средни предприятия, както и гаранции за търговски банки за отпускане на безлихвени заеми за физически лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се. Чрез финансови инструменти на Фонда на фондовете бяха мобилизирани допълнително около 0,2 млрд. лв. публичен ресурс.

Към края на декември 2020 г. се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма с около 1,6 млрд. лв. 

За това допринасят добрите параметри по изпълнението на приходите и от друга страна, по-ниските от планираните разходи и вноска на Република България в общия бюджет на ЕС. 

При приходите се наблюдава преизпълнение на годишните разчети при повечето основни данъци, както и при приходите от социално-осигурителни вноски. Отчетен е номинален ръст спрямо предкризисната 2019 г. от 1,5%.

След период на изразен спад при постъпленията в частта на ДДС през второто тримесечие, последваха месеци на постепенно възстановяване. В годишен план това забавяне бе преодоляно и приходите превишават плана за годината, а размерът на ефективно внесения ДДС се увеличава спрямо предходната година. 

Приходите от акцизи са близки до планираните за годината. В частта на преките данъци постъпленията от ДДФЛ бяха по-слабо засегнати от негативните ефекти от пандемията, а към края на годината дори се отчита ръст спрямо 2019 г. 

Положителен ефект върху постъпленията от тези данъци оказа и антипандемичната мярка за субсидирана заетост, придобила популярност като „60/40“, която спомогна на работодателите да задържат своите служители. 

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки

Приходите, помощите и даренията по КФП за 2020 г. се очаква да бъдат 44,2 млрд. лв. при разчетени 43,5 млрд. лв., което е изпълнение 101,5% спрямо годишния разчет, а при данъчните приходи изпълнението е 102,5%.

В частта на приходите по националния бюджет най-значително се увеличават постъпленията от данъци (с 0,5 млрд. лв.). Съпоставено с разчета към ЗДБРБ за 2019 г. има превишение на плана за годината.

Разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2020 г. са 47,8 млрд. лв., което е 98% от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за 2019 г. бяха 45,2 млрд. лева. По-високите разходи през 2020 г. са свързани основно със социално-икономически мерки за минимизиране на ефектите от кризата, в т.ч. плащанията по мярка „60/40“, изплащането на месечни добавки от 50 лева за всички пенсионери за месеците от август до декември, плащания към земеделските стопани, както и други разходи по одобрените мерки. 

Вноската на Република България в бюджета на ЕС в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС е 1,3 млрд. лв., което е с 0,1 млрд. лв. по-малко от планираното със ЗДБРБ за годината.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: