Райфайзен банк: Търсенето на кредити се повиши през март

Райфайзен банк: Търсенето на кредити се повиши през март Снимка: RBI

През втората половина на 2021 г. се очаква ускоряване на кредитирането, сочи прогнозата на РБИ

Консолидираната печалба на базираната в Австрия Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) се подобрява с повече от една пета до 216 млн. евро през първото тримесечие на 2021 г., въпреки че икономическата среда продължава да бъде доминирана от пандемията COVID-19 и нейните въздействия. Това става ясно от отчета на банковата групировка за първото тримесечие на годината. 

Ефектът е видим и при валутните движения, със значителен натиск за обезценяване на редица валути от ЦИЕ през финансовата 2020 г., въпреки че от началото на 2021 г. се наблюдава видима тенденция на повишение. Допълнителните фактори, влияещи върху консолидираната печалба, включват продължаващата среда на ниски лихвени проценти, намаленото търсене на кредити и банкови услуги, както и излишната ликвидност, сочат данните от отчета.

Административните разходи намаляват

Оперативните приходи намаляват с 11% на годишна база до 1,259 млн. евро, а нетният лихвен доход се свива с 13% до 767 млн. евро в резултат от намаление на лихвените проценти на много пазари от групата и на обезценявания на валути, особено в Русия и Украйна. Нетните приходи от такси и комисиони намаляват с 3% до 434 млн. евро главно поради по-ниски обеми в резултат на COVID-19 и на обезценки във валута.

Общите административни разходи намаляват с 5% на годишна база до 692 млн. евро, като валутните движения доведоха до намаление от 35 млн. евро.

Значителен спад на провизирането 

Заделените провизии за отчетения период са на стойност 79 млн. евро, което е намаление почти наполовина спрямо 153 млн. евро за същия период на миналата година.

Показателят необслужвани експозиции (NPE ratio) спадна слабо до 1,8% с намаление от 0,1 процентни пункта в края на годината главно поради увеличение на депозитите в централните банки.

Резултати за тримесечието

В сравнение с последното тримесечие на 2020 г. приходите от дейността се увеличават с 12 млн. евро до 1,259 млн. през първото тримесечие на 2021 г.

Общите административни разходи намаляват с 85 млн. евро спрямо предходното тримесечие до 692 млн. евро главно поради сезонни ефекти.

Заделените провизии са на стойност 79 млн. евро през първото тримесечие на 2021 г. при 133 млн. евро през последното тримесечие на 2020 г.

Консолидираната печалба за отчетения период се увеличава с 11 млн. евро до 216 млн. евро.

Перспектива

  • РБИ очаква слабо нарастване на кредитите през първата половина на 2021 г., което да се ускори през втората половина на годината.
  • Коефициентът на провизиране за цялата 2021 г. се очаква да бъде около 75 базисни пункта, след като изтече срокът на мораториумите и спрат правителствените програми за подкрепа.
  • Банката ще продължи да се стреми към съотношение на разходите спрямо приходите от около 55% - възможно най-скоро след 2022 г. в зависимост от скоростта на възстановяването.
  • РБИ очаква консолидираната възвръщаемост на капитала да се подобри през 2021 г. и се стреми към 11% в средносрочен план.
  • Банката потвърждава целта си за базов собствен капитал от първи ред от около 13% за средносрочния период.
  • На базата на тези цели РБИ възнамерява да изплаща между 20 и 50% от консолидираната печалба.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: