Индексът на промишленото производство през февруари е без промяна

Индексът на промишленото производство през февруари е без промяна Снимка: paginegialle.it

НСИ публикува предварителни данни за индексите на промишленото производство през февруари 2021 г.

По предварителни данни през февруари 2021 г. сезонно изгладеният  индекс на промишленото производство остава на равнището от януари 2021 г., показват днните на Националния статистически институт (НСИ).

През февруари 2021 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е отчетен спад от 3,4% спрямо съответния месец на 2020 г.

Фиг. 1. Индекси на промишленото производство (2015 = 100)

Месечни изменения

През февруари 2021 г. понижение спрямо предходния месец е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,5%, и в преработващата промишленост - с 1,4%, докато в добивната промишленост е отчетен ръст с 26,6%.

По-значително намаление в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 10,0%, производството на напитки - с 8,6%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти и производството на лекарствени вещества и продукти - по 7,4%. 

Съществен ръст е регистриран при: производството, некласифицирано другаде - с 15,8%, производството на тютюневи изделия - с 13,8%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6,5%. 

Фиг. 2. Изменение на индекса на промишленото производство спрямо предходния месец (сезонно изгладени)

Годишни изменения

На годишна база понижение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 4,6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4,0%, а добивната промишленост остава без изменение.

Значителен спад в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 43,5%, производството на напитки - с 43,0%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 24,9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 15,8%. 

Най-голямо увеличение е отчетено при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 15,3%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 13,9%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 13,3%, производството на електрически съоръжения - със 7,3%. 

Фиг. 3. Изменение на индекса на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година (календарно изгладени)

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: