Чуждите инвестиции в България през януари три пъти по-малко от 2020 г.

Чуждите инвестиции в България през януари три пъти по-малко от 2020 г. Снимка: pixabay,com

Най-големите инвеститори в страната ни в началото на 2021 г. са Нидерландия и Германия, отчита БНБ

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), влезли в България през януари 2021 г., възлизат на 32,7 млн. евро, показват предварителните данни на Българската народна банка. През първия месец на 2020 г. те са били 108,4 млн. евро или над три пъти повече, в проценти прави близо 70% повече.

Най-големите инвеститори в страната през януари са Нидерландия (23,9 млн. евро) и Германия (6,8 млн. евро).

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 4,5 млн. евро. 

Той е по-голям с 57,2 млн. евро от този за януари 2020 г., който е отрицателен в размер на 52,7 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 0,1 млн. евро – няма промяна от данните преди година.

Статията Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 29,8 млн. евро, при положителна стойност от 120,7 млн. евро за януари 2020 г.

Нетният поток на преките инвестиции в чужбина от България за януари възлиза на 1,8 млн. евро, при положителен поток от 11,6 млн. евро за януари 2020 г.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: