Изборът на проекти за градско развитие ще се подпомага от бизнеса и НПО

Изборът на проекти за градско развитие ще се подпомага от бизнеса и НПО Снимка: stroitelstvoimoti.com

Неправителственият сектор, бизнесът и различни организации с право на глас при избора на проектите за икономическо развитие на големите общински центрове

Експертни звена и комитети ще подпомагат десетте най-големи общини в страната при подбора на проекти, които ще се финансират по приоритета за интегрирано градско развитие на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма за развитие на регионите 2021-2027 г., съобщиха от пресцентъра на министерството.

В новите териториални органи ще бъдат включени експерти на местните администрации, регионални поделения на държавни структури, представители на неправителствения сектор, бизнеса и граждански организации и др., които ще имат ключова роля при преселекцията, подбора и изпълнението на проектни предложения за инвестициите в преобразяването на най-големите общински центрове – Столична община, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Русе, Велико Търново, Варна, Видин и Плевен. 

Целта на структурите е да се гарантира прилагането на принципа на партньорство при изпълнение на приоритета за градско развитие, чийто основен фокус е икономическо развитие на териториите, повишаване на брутния вътрешен продукт и заетостта, увеличаване на доходите и стандарта на живот на населението и намаляване на неравенствата.

Звеното за подбор, което ще се формира със заповед на кмета на съответната община, ще има функции да организира и провежда публични и информационни събития, на които се разясняват изискванията за кандидатстване пред потенциалните бенефициенти, и провеждането на публични обсъждания на постъпилите проектни предложения, с изключение на предвидените за включване в концепции за интегрирани териториални инвестиции. 

Звеното ще извършва също така подбор за проектни предложения, проверка за административно съответствие и допустимост и подбор по качеството съгласно Плана за интегрирано развитие на общината. Сред функциите му ще бъде и издаването на писма за подкрепа. Съставът му ще включва служители на съответната общинска администрация, сред които минимум един експерт за осигуряване на информация и публичност и минимум двама служители, които да обезпечават организацията на работата на комитета за подбор и изпълняват функциите, свързани с участието в предварителния подбор на проектите. За подпомагане на работата на звеното, включително участие в процеса на преселекция, ще има възможност да бъдат наемани външни експерти, които не са служители на общината.

Комитетът за подбор ще разглежда проектните предложения и ще извършва преселекция чрез точкуване на проектните предложения по утвърдени критерии, одобрени от комитета за наблюдение на ПРР и включени в насоките за кандидатстване. 

Комитетът ще включва представители на различни групи местни заинтересовани страни: представители на общината, представители на неправителствения сектор - юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, представители на бизнеса, на териториалните статистически бюра на НСИ, на национално представителни организации на работодателите, организации на работниците и служителите, на академичните среди (БАН, висши училища), на регионалните колегии на камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране и Камара на строителите в Република България.

В заседанията на комитета с право на глас ще се включват представители на юридически лица с нестопанска цел – организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, екологични организации и организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата, и агенции за регионално развитие, извършващи общественополезна дейност на територията на областта, в която се намира съответната община, както и представители на икономическия сектор - представители на малки, микро- и средни предприятия.

 

 

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: