Печалбата на банките спадна драстично с 55 процента спрямо 2019 г.

Печалбата на банките спадна драстично с 55 процента спрямо 2019 г.

БНБ отсрочи плащания по кредити за 9 млрд. лв. по мораториума заради икономическите последици от COVID-19.

Печалбата на банковата система към 30 септември 2020 г. е 701 млн. лв. (при 1,270 млрд. лв. за деветте месеца на 2019 г.), сочи статистиката на централната банка. Или спадът в сравнение с деветте месеца на 2019 г. е малко над 55 процента. Цифрата е доста впечатляваща, при положение че преди пандемията от коронавируса печалбите на банките непрекъснато нарастваха. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към 30 септември 2020 г. са 628 млн. лв. и се повишават с 282 млн. лв. (81,5%) спрямо отчетените за деветте месеца на 2019 г. (346 млн. лв.).

Към края на септември активите на банковата система достигат 119,2 млрд. лв., като спрямо 30 юни са увеличени с 3,9 млрд. лв. (3,4%). В структурата на балансовите активи делът на кредитите и авансите е 60,4%.

Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на септември е 5,895 млрд. лв. (при 6,017 млрд. лв. в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7,78% (при 8,11% в края на юни).

Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на обезценката, присъща за тази класификационна категория) е 3,164 млрд. лв. (при 3,250 млрд. лв. в края на юни).

 Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към 30 септември 2020 г. са 628 млн. лв. и се повишават с 282 млн. лв. (81,5%) спрямо отчетените за деветте месеца на 2019 г. (346 млн. лв.).

Брутните кредити и аванси през третото тримесечие на 2020 г. се увеличават с 1,6 млрд. лв. (2,1%) и в края на септември са 75,7 млрд. лв.

През тримесечието нарастват кредитите за домакинства (с 621 млн. лв., 2,5%), за нефинансови предприятия (с 532 млн. лв., 1,5%), за сектор държавно управление (със 124 млн. лв., 12,9%).

Депозитите в банковата система в края на септември са 101,1 млрд. лв. и през третото тримесечие се увеличават с 3,4 млрд. лв. (3,5%). Нарастване има при депозитите на нефинансови предприятия (с 2591 млн. лв., 9,3%), на домакинства (с 830 млн. лв., 1,4%) и на кредитни институции (със 188 млн. лв., 4,3%). Намаление се наблюдава при депозитите на сектор държавно управление (с 229 млн. лв., 7,8%).

Собственият капитал в баланса на банковата система се увеличава през тримесечието с 366 млн. лв. (2,5%) и в края на септември възлиза на 15,1 млрд. лв.

По Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции (или т. нар. мораториум), към 30 септември 2020 г. са подадени общо 124 950 искания за задължения с брутна балансова стойност 9,998 млрд. лв. Или това са резултатите от прилагането на мораториума върху погасяването на заемите, приет от БНБ. От тях са одобрени 106 481 искания за 9,023 млрд. лв. Предприятията са заявили 14 343 молби за отсрочка за 7,711 млрд. лв., като от тях са одобрени 13 165 заявки за 6,976 млрд. лв. От домакинствата са подадени 110 607 искания за 2,287 млрд. лв., от които са одобрени 93 316 броя за 2,047 млрд. лв.

Спрямо 31 август 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства е намалял с 2267, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, спада с 48 млн. лв.

Спрямо 30 юни 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава със 7982, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, нараства с 906 млн. лв. 

Четете още, коментирайте и ни следете във

facebook

Прочетете още за