Баланс на територията и гъстотата на населението в България към края на 2023 г.

Баланс на територията и гъстотата на населението в България към края на 2023 г. Снимка: Национален статистически институт

Баланс на територията на Република България към 31.12.2023 година

Към 31 декември 2023 г. територията на Република България, изчислена от Националния статистически институт на базата на цифрови модели на кадастралната карта на страната, е 110 996,76 кв. километра. 

Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти, най-голяма площ заемат земеделските територии - 54,5%, и горските територии - 33,3% от общата площ на страната. Урбанизираните територии обхващат близо 5 279,4 кв. км, или 4,8% от територията на страната (Фиг. 1).

Гъстота на населението към 31.12.2023 година

Гъстотата на населението към 31.12.2023 г. средно за страната е 58,1 души на кв. километър. В урбанизираните територии тя е 1220,9 души на кв. километър, като намалява с 25,4 души на кв. километър спрямо 2022 година. 

Най-голяма гъстота на населението в урбанизираните територии се отчита в областите София (столица), Благоевград и Пловдив, а най-малка в областите Видин, Добрич и Търговище.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: