Осигуриха годишната издръжка за 2023 г. на Центъра за диви животни в Стара Загора

Осигуриха годишната издръжка за 2023 г. на Центъра за диви животни в Стара Загора Снимка: pikist.com

На своето последно за годината заседание Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) взе решение да бъдат отпуснати средства за осигуряване на годишната издръжка за 2023 г. на Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Центърът за рехабилитация и размножаване на редки видове е управляван от сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани - Стара Загора". Освен че подпомага усилията на страната да изпълнява задълженията си по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CIТES), Центърът активно работи за опазване на защитените видове от българската фауна, като подпомага структурите на МОСВ в тяхната работа по прилагането на Закона за биологичното разнообразие. 

Всички български видове птици, нуждаещи се от лечение и възстановяване, се изпращат от РИОСВ в Спасителния център в Стара Загора. Броят на сигналите и предписанията от страна на РИОСВ в страната непрекъснато се увеличава, както и броят на сигналите от други специализирани регионални звена на МЗХ, ИАГ и МВР и спешната телефонна линия 112. Прогресивно увеличаващият се „пациентопоток" увеличава и разходите за храна на животните, ветеринарни консумативи и лекарства, електроенергия и охрана.

Средногодишно в Центъра постъпват повече от 2 000 нуждаещи се от помощ диви животни. Повече от 40 на сто от тях се връщат успешно обратно в дивата природа. Между тях са и много видове с висок природозащитен статус, като къдроглави и розови пеликани, червеногуши гъски, египетски и белоглави лешояди, скални царски орли, соколи, чапли, пеликани, щъркели и много други.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: