Биопроизводителите получиха над 42 млн. лева за Кампания 2020

Биопроизводителите получиха над 42 млн. лева за Кампания 2020

3345 са одобрените заявления

ДФ „Земеделие“ преведе 42 428 000 лв. по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.

3345 земеделски стопани получиха субсидии по направление „Биологично растениевъдство“, „Биологично животновъдство“ и „Биологично пчеларство“ за Кампания 2020.

В направление „Биологично растениевъдство“ са преведени общо 33 007 000 лв. на 2195 стопани. 61 фермери са получили общо 408 000 лв. за биологично отглеждане на животни, а между 1182 биопчелари са разпределени средства в размер на 9 013 000 лв. общо.

Един земеделски стопанин може да кандидатства и да получи подпомагане по повече от едно направление по мярка 11.

Помощта по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% – от националния бюджет.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: