Приключи предварителното класиране за инвестиции в животновъдството

Приключи предварителното класиране за инвестиции в животновъдството Снимка: pixabay

Предварително са класирани 647 проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

ДФ „Земеделие“ приключи предварителното класиране на проектните предложения за инвестиции в животновъдни стопанства по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 58 674 000 лева.

След приключване на приема в „ИСУН 2020“, проектите бяха оценени от комисия. Резултатите са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие”. Кандидатствалите земеделски стопани могат да проверят заявените и присъдени точки след предварителната оценка по критериите за подбор.

При извършване на предварителната оценка ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция се е придържала стриктно към утвърдените условия за кандидатстване и разясненията към тях на Министерство на земеделието, храните и горите, в качеството на Управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 г.

Кандидатите, получили по-малък брой точки от заявените по горепосочената процедура, могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР по реда на чл. 9в от Закона за подпомагане на земеделските производители в 14-дневен срок от публикуване на настоящия списък.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: