Превеждат субсидии от 9 млн. лева по ПРСР 2014-2020

Превеждат субсидии от 9 млн. лева по ПРСР 2014-2020 Снимка: pixabay

ДФ „Земеделие“ нареди да бъдат изплатени 9 327 190,55 лв. по ПРСР 2014-2020 г.

Помощите ще бъдат разпределени между 28 бенефициенти по следните пера:

    - по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ общо 3 033 356,35 лв. по 6 проекта;

   - по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ 641 475,48 лв. по един проект;

   - по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по един проект са оторизирани 282 984,70 лв.;

  - по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са изплатени 4 299 773,13 лв. по 6 проекта;

  - по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ са наредени 366 043,35 лв. по един проект;

   - по подмярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ са наредени 105 513,74 лв. по един проект;

  - по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са оторизирани 184 795,84 лв. по 4 проекта;

  - по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 413 247,96 лв. по 8 проекта.

В рамките на един месец държавната разплащателна агенция е наредила плащания в размер на 57 млн. лв. по ПРСР 2014-2020 г.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: