Подадената вода от ВиК през 2019 г. е с 0,6% повече от 2018 г.

Подадената вода от ВиК през 2019 г. е с 0,6% повече от 2018 г. Снимка: pixabay.com

Националният статистически институт (НСИ) публикува статистика на използването на водите за 2019 г.

   1. Водовземане

През 2019 г. в страната са иззети 5435 млн. куб. м пресни води, което е с 0,2% повече спрямо 2018 г., показват данните на Националния статистически институт. Иззетите повърхностни води се увеличават с 0,3% и съставляват около 90% от иззетите пресни води. Увеличава се черпенето на вода от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ с 12,2% до 812 млн. куб. метра. 

Същевременно се отчита спад на иззетите води за охлаждане в енергетиката с 2,1% до 3756 млн. куб. м, като делът им е  65,2% от иззетата прясна вода. Отчита се спад при добитата вода от подземни източници - с 0,8% спрямо 2018 г. 80,4% от иззетите подземни води са за целите на общественото водоснабдяване (ВиК). 

Фиг. 1. Иззети пресни води за страната (без ВЕЦ)

Структурата на водовземането в страната е относително устойчива. През 2019 г. най-значим е делът на водите за сектор „Индустрия“ – 69,1% от пресните води, следват ВиК сектор (15,5%) и сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ (14,9%). 

Една част от иззетите води са за крайно потребление, а останалата част са загуби на вода (течове, изпарения, неточности при измерването и други физически загуби). 

   2. Използвана вода 

Водата се осигурява чрез обществено снабдяване (ВиК), напоителни системи, собствено или друго снабдяване. През 2019 г. общото количество на използваната прясна и непрясна вода в страната е 4,58 млрд. куб. м, като спрямо 2018 г. намалява с 1,5%. С най-голям дял във водоползването са водите за охлаждащи процеси в енергетиката (77,5% от използваната вода), като спрямо 2018 г. намаляват с 2,1%. Тези води се осигуряват предимно от собствено снабдяване и след употреба обикновено се връщат обратно във водоизточника. Използваната вода за напояване на земеделски култури през 2019 г. (307 млн. куб. м) нараства с 5,5% спрямо 2018 г. 

Потреблението на питейна вода от домакинствата през 2019 г. (250,5 млн. куб. м) остава близо до равнището на предходната година.

Фиг. 2. Структура на използваната вода по основни дейности през 2019 г.

   3. Обществено водоснабдяване (ВиК)

Подадената вода от ВиК през 2019 г. е 890,5 млн. куб. м, което е с 0,6% повече спрямо 2018 г. Доставената вода на крайните потребители (фактурирана) през 2019 г. съставлява 39,1% от подадената вода, а тази за технологични, противопожарни и други цели вода (нефактурирана) е 3,7%. 

Общите загуби на вода през 2019 г. се оценяват на 509,9 млн. куб. м, или 57,3% от подадената вода (56,4% за 2018 г.). Преобладаващата част са загубите при транспорта на водата (реални загуби), като през 2019 г. те се оценяват на 434,7 млн. куб. метра.

Фиг. 3. Структура на подадената вода от общественото водоснабдяване през 2019 г.

С обществено водоснабдяване е свързано 99,4% от населението в страната. Среднодневното потребление на питейна вода от домакинствата през 2019 г. се оценява на 99 л на човек. 

През 2019 г. 6,0% от населението в страната е било на режим на водоснабдяване поради недостиг на вода, предимно сезонен. 

Общата дължина на водопроводната мрежа (експлоатирана от ВиК) през 2019 г. е 75 038 км, от която новоизградена 60 км и реконструирана/подменена 616 километра.

   4. Отвеждане и пречистване на отпадъчни води 

През 2019 г. от икономиката и домакинствата са образувани около 418 млн. куб. м отпадъчни води и 3484 млн. куб. м отработени води от охлаждащи процеси. 

С най-голям дял са отпадъчните води, образувани от битовия сектор – 64,3% от общото количество (без преработените води от охлаждане). Преобладаващата част от тях се отвеждат в обществената канализация и селищните пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ). От сектор „Индустрия“ през 2019 г. са образувани около 98,8 млн. куб. м отпадъчни води, като 83,2% от тях са отведени във водни обекти. Делът на пречистените води съставлява 62,8% от отведените във водни обекти индустриални отпадъчни води.   

Общият обем на отведените през 2019 г. отпадъчни води във водни обекти от икономическите дейности, домакинствата и обществената канализация (вкл. дъждовни и др.) се оценява на 715 млн. куб. м (без охлаждащите), от които 74,6% са третирани в селищни и производствени пречиствателни станции. 

През 2019 г. в страната са регистрирани 173 действащи селищни пречиствателни станции за отпадъчни води, от които 109 с капацитет над 2000 еквивалент жители. Преобладаващата част от станциите са с вторични методи на третиране и допречистване с азот и фосфор. 

Общата дължина на канализационната мрежа (експлоатирана от ВиК) през 2019 г. е с дължина 12 353 км, като новоизградената е 65 км, а реконструираната/подменената - 31 километра.

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: