НСИ отчете използването на ИКТ в предприятията през 2020 г.

НСИ отчете използването на ИКТ в предприятията през 2020 г. Снимка: pikist.com

12,3% от предприятията използват Интернет на вещите (Internet of Things), 52,0% разполагат със собствен уебсайт

През 2020 г. 95,5% от нефинансовите предприятия с 10 и повече заети лица имат достъп до интернет, а при големите предприятия с 250 и повече заети лица относителният дял е 100,0%., показват данните на Националния статистически институт (НСИ). С фиксирана интернет връзка разполагат 86,1% от предприятията, като при 78,6% договорната максимална скорост за сваляне на данни е по-висока от 30 Mbps. Повече от половината предприятия с 250 и повече заети лица (51,7%) разполагат със скорост за сваляне на данни по-висока от 100 Mbps.

През 2020 г. 52,9% от предприятията предоставят на служителите си преносими устройства, които разполагат с мобилна интернет връзка, осъществявана чрез мобилните телефонни мрежи, което е с 6,5 процентни пункта повече в сравнение с предходната година (фиг. 1).

    Фиг. 1. Относителен дял на предприятията, които предоставят на служителите си преносими устройства с мобилна интернет връзка, по големина на предприятията

Относителният дял на заетите лица в предприятията, които разполагат с достъп до интернет, е 33,7%, а 14,3% използват преносими устройства с мобилна интернет връзка за служебни цели.

Използване на уебсайт

През 2020 г. 52,0% от предприятията разполагат със собствен уебсайт, като най-голям е техният дял при фирмите от сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (84,4%), а най-малък - в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ - 40.7% (фиг. 2). 

На своя уебсайт предприятията основно предоставят следните функционалности:

-    информация за предлаганите стоки или услуги – 78,4% ;

-    връзка или препратка към профила си в социална медия – 35,9%;

-    възможност за онлайн поръчки или резервации на стоки и услуги – 24,3%;

-    проследяване или проверка на статуса на направените поръчки – 14,2%. 

 

    Фиг. 2. Относителен дял на предприятията, които имат собствен уебсайт, по икономически дейности през 2020 година

Относителният дял на предприятията, които предлагат чат услуга, при която служител отговаря на въпросите на клиенти, е 9,9%, а на тези, при които виртуален събеседник (чатбот) или виртуален асистент отговаря на клиентите, е 1,9%.

Използване на компютърни услуги в облак (cloud computing)

През 2020 г. 10,9% от предприятията използват платени компютърни услуги в облак, за да оптимизират бизнес процесите си, като основни потребители са големите предприятия с повече от 250 заети лица (39,3%). Основните цели, за които предприятията използват облачните решения, са:

 -  електронна поща – 72,0% ; 

 -  съхранение на файлове – 68,2%;

 - офис софтуер – 58,5%. 

 

    Фиг. 3. Относителен дял на предприятията, които използват платени компютърни услуги в облак, по цели на използване през 2020 година

 

Анализ на „големи данни“ (big data )

Терминът „големи данни“ се отнася за големи количества от различни видове данни, произведени с висока скорост от голям брой различни източници. През предходната 2019 г. 6,3% от предприятията извършват анализ на „големи данни“, като при големите предприятия с 250 и повече заети лица относителният дял е 21,4%. Източниците на „големи данни“, които използват предприятията, са:

-    данни за географското местоположение от преносими устройства – 64,4% ;

-    данни, генерирани от социални медии – 39,2%;

-    данни от интелигентни (смарт) устройства или датчици – 31,6%. 

 

ИКТ специалисти

През 2020 г. 15.9% от предприятията имат заети лица, чиято основна работа е да разработват, управляват или поддържат ИКТ системи или софтуерни приложения. Най-висок е относителният им дял сред предприятията от сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (67,2%), а най-нисък - в сектори „Строителство“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 9,3% . През предходната 2019 г. 8,7% от предприятията са наели или са се опитали да наемат ИКТ специалисти, като 3,1% са изпитали трудности при намирането на подходящи кадри.

 

Интернет на вещите (Internet of Things)

Интернет на вещите се отнася до взаимносвързани устройства, наричани още интелигентни или смарт устройства, които събират и обменят данни помежду си и могат да бъдат наблюдавани или контролирани дистанционно по интернет. През 2020 г. 12,3% от предприятията използват различни видове взаимносвързани устройства или системи с цел оптимизация на бизнеса.

 

Електронна търговия

Електронната търговия представлява покупка или продажба на стоки и услуги по интернет и може да бъде осъществена чрез уебсайт, уебприложение или чрез автоматизиран обмен на данни (съобщения от тип EDI). 

През предходната 2019 г. 10,9% от предприятията продават стоки и услуги онлайн, а реализираният оборот от електронна търговия възлиза на 6,1% от общия им оборот. Относителният дял на тези, които осъществяват уебпродажби чрез собствен уебсайт или приложение, е 7,6%, а на тези, използващи електронни пазари за търговия със стоки и услуги по интернет – 4,7%. Електронни продажби чрез съобщения от тип EDI извършват 1,9% от предприятията.

За последния петгодишен период най-голямо увеличение на относителния дял на предприятията, които продават онлайн, се наблюдава при големите предприятия с 250 и повече заети лица (с 5,3 процентни пункта), следвани от средните предприятия с 50 - 249 заети лица - с 5,0 процентни пункта (фиг. 4). 

    

Фиг. 4. Относителен дял на предприятията, които са осъществили продажби на стоки и услуги по интернет, по големина на предприятията

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: