Технологичният сектор е нараснал повече от 3 пъти в последните години

Технологичният сектор е нараснал повече от 3 пъти в последните години Снимка: iti.tu-sofia.bg

Проучване за тех-екосистемата в България на Endeavor Insight Report

Текстът е препубликуван от https://besco.bg/.

 

Глобалната предприемаческа мрежа Endeavor публикува първото по рода си проучване – InsightReport, което изследва технологичния сектор в София и анализира основните предизвикателства и възможности за неговото развитие

Технологичният сектор е най-прогресивно развиващият се в България, като отчита трикратен ръст през последните години, повече от всеки друг в икономиката. Само при информационните и комуникационните технологии този ръст е от 1.8% дял от БВП през 2011 г., до 7% дял от БВП през 2020 г. По последни данни в сектора са заети близо 115 хил. души със средна работна заплата 3.4 пъти по-висока от тази за страната, а нивата на производителност на труда са конкурентни на световните. В проучването на Ендевър се посочва, че България има шанс да бъде лидер в предприемаческата екосистема в Югоизточна Европа. Това са част от изводите, анонсирани днес по време на представянето на Endeavor Insight Report. Участие в дискусията взеха министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, изпълнителният директор на Ендевър България и партньорите, подкрепили проекта – Българскатабанка за развитие с изпълнителен директор Цанко Арабаджиев; Фондът на фондовете с изпълнителен директор и председател на СД Мартин Гиков; Sofia Investment Agency с изпълнителен директор д-р Мария Христова и Българската стартъп асоциация с изпълнителен директор Недялко Дервенков. 

Проектът илюстрира развитието на технологичната екосистема в последните години и основните предизвикателства в сектора, като съпоставя факторите за развитие с тези в други европейски държави. На база на направеното проучване страната ни се характеризира със силна екосистема, добре функциониращи структури и силни взаимовръзки между предприемачите. България заема челно място сред държавите в Югоизточна Европа откъм институционална предприемаческа подкрепа по отношение на достъп до капитал, ноу-хау, информация. Така например в страната ни има повече от 17 фонда за дялов и рисков капитал и инкубационни/акселераторски програми, покриващи целия цикъл на развитие на предприемаческите начинания.

Основните предизвикателства, които компаниите взели участие в изследването посочват, са достъп до профилирани кадри (68% от фирмите заявяват липса на технически талант, а 56% - на квалифицирани мениджъри), достъп до капитал (над 50% от компаниите в зряла фаза отчитат недостиг на финансиране),липса на регулаторна рамка и държавна инфраструктура.

На база на анализа авторите обособяват четири основни стратегически препоръки, които ще допринесат за развитието на технологичния сектор в страната. В първата се включват дейности, свързани със запазване и привличане на експертиза и талант в страната, както и добре систематизирана капиталова и институционална подкрепа. Втората акцентира върху важността за продължаващо развитие на екосистемата, така че компаниите, които вече са успешни, активно да подпомагат следващото поколение компании като станат ментори и инвеститори в тях. Третата е за подобряване на правната и административната среда и политиките – втова число заимстване на добри практики от други държави, като въвеждане на съвременни механизми за предоставяне на акции и опции на служителите, облекчаване на режима за привличане на качествени кадри и предприемачи от чужбина, по-активното ангажиране на родните пенсионни и застрахователни компании като инвеститори в инвестиционните фондове и др. Последната препоръка насърчава към регионално сътрудничество, с което да се засили позиционирането на Югоизточна Европа в глобален план. Тук са упоменати ползите от споделяне на опита на България с други държави, популяризиране на успешните примери, както и идентифициране на силни и слаби страни на регионално ниво.

Endeavor Insight е изследователското звено на международната предприемаческа мрежа Endeavor. Организацията е изготвила подобни проучвания за повече от 15 предприемачески екосистеми по света. Подробна информация и графики са налични в самият Insight Report тук

Момчил Василев, изпълнителен директор на Ендевър България:

„Технологичното предприемачество има потенциала да бъде двигателя на ускорения икономически растеж на страната ни, а силната предприемаческа екосистема изградена у нас в последните години може да играе водеща роля в Югоизточна Европа. За да се случи това са необходими целенасочени усилия и засилено партньорство между държавата и частния сектор в дефинирането на ясна стратегия, политики и инструменти подпомагащи развитието на тази "нова икономика". Настоящото проучване е много добър пример за важна стъпка в тази посока, която очертава предизвикателствата и възможните решения. Благодарим за партньорството на ББР, СОАПИ, ФМФИБ и BESCO за реализацията на това проучване.“

Даниел Лорер, министърът на иновациите и растежа:

Министерството на иновациите и растежа ще подкрепя предприемаческата среда. Ще работим за растеж, базиран на иновации и на умен бизнес, който се гради върху нови технологии, привличането им от чужбина у нас и създаването на такива в България. Министерството ще бъде и връзката между образованието и секторът. България ще започне да създава научни кадри на топ ниво. Скоро ще се открие институт за докторанти по изкуствен интелект в страната.“

Цанко Арабаджиев, изпълнителен директор на Българската банка за развитие 

Предприемачите в технологичните сектори, техните идеи и разработки, показват, че България има своето място сред лидерите в технологичните индустрии. Българската банка за развитие е насреща и ще бъде част от процеса по изграждане и укрепване на тази екосистема. Убеден съм, че в следващите години българското предприемачество и иновативните компании ще получат нужната подкрепа, така че да могат да се развиват още по-екстензивно.“

Мартин Гиков, изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на Фонд на фондовете 

Като организация, която работи за въздействие върху инвестиционната среда, за Фонда на фондовете е от ключово значение да познаваме нуждите и предизвикателствата на бизнеса в сферата на дяловото инвестиране. В тази връзка, всеобхватното и изключително добре систематизирано проучване, както и партньорството ни с Endeavor като цяло, съществено подпомагат нашите усилия за максимален ефект от прилагането на инструментите ни върху цялата VC екосистема. Още повече, че ползите от това ни взаимодействие биха се прехвърлили и през новия програмен период, където очакваме да се разширят обхватът и обемът на ресурса, насочен към технологични и иновативни компании.”

Д-р Мария Христова, главен изпълнителен директор на Sofia Investment Agency

Инвест София подкрепи изготвянето на доклада, защото е важно да проучим не просто текущото състояние на сектора, но и къде технологичните компаниите срещат предизвикателства за растеж, за да може обвързаните с подкрепа на средата организации да предприемат нужните политики. Още нещо - за първи път конкретни данни показват подкрепата и взаимовръзките вътре в екосистемата. Изключително ценно е, че София има такава среда. Трябва не просто да задържим тенденцията, а да я превърнем в модел за градовете в България и в Югоизточна Европа, за да стабилизираме конкурентоспособността на региона. София има целия потенциал да бъде ключов участник в такъв процес.“

Недялко Дервенков, изпълнителен директор на Българската стартъп асоциация

„Икономика на знанието и индустрии с висока добавена стойност не са просто високопарни думи, трансформацията на икономиката е факт. От нас зависи да я ускорим!“

 

 

За Endeavor

Endeavor е международна неправителствена организация с офиси в 40 локации, подпомагаща предприемачи с големи идеи и бизнеси да се разраснат бързо в международен мащаб. Предприемачите, част от Endeavor, имат потенциала да променят страните си и света – те могат да бъдат ключов фактор за дългосрочен икономически растеж, създаване на работни места и иновации. Endeavor предоставя на селектираните предприемачи достъп до пазари, капитал и талант в мрежата си от над 4,000 ментори и инвеститори на световно ниво. В България Endeavor започва своята дейност през юли 2015 г. с цел да разшири присъствието на организацията в Европа. Към момента българският офис е подкрепил 100+ предприемачи от 50+ компании, които са създали над 2,300 работни места и са генерирали приходи от 320 млн. лева за изминалата година www.endeavor.bg

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: