3945 са българските нефинансови компании с депозити над 1 милион лева

3945 са българските нефинансови компании с депозити над 1 милион лева Снимка: housing.com

Към края на второто тримесечие на 2020 г. депозитите се увеличават.

Публикуваните данни от Българската народна банка показват увеличение в размера на депозити и кредити, общо за сектори домакинства и нефинансови предприятия. Спад има в броя им както на годишна база, така и за последното тримесечие. Увеличението на депозити, въпреки настоящата икономическа и извънредна обстановка, се запазва.
 

Депозити

Общият размер на депозитите към края на второто тримесечие на 2020 г. е над 83,1 млрд. лв., като се отчита ръст от 1,24 млрд. лв. (1,5%) спрямо края на март 2020 и 6,8 млрд. (9,0%) на годишна база.

 

Графика 1


Общият брой депозити към края на юни е 9905 млн. лв., като се забелязва понижение от 286 млн. лв. (2,8%) годишно, а спрямо предходното тримесечие то е 138 млн. лв. (1,4%). Намаляването на броя депозити се отнася и за домакинствата (2,8% годишно и 1,4% на тримесечие), и за нефинансовите предприятия (3% спрямо юни 2019 и 0,7% спрямо март 2020).
 

Нефинансовите предприятия отчитат годишен ръст на размера на депозитите от 2,8 млн. лв. (11,9%), а за тримесечието 0,7% при размер към края на юни 2020 над 26 млрд. лв.

Към края на юни 2020 домакинствата разполагат с депозити в размер над 57,1 млрд. лв., които са се увеличили със 7,8% спрямо юни 2019 и 1,9% в сравнение с предходното тримесечие.

Кредити

Общият размер кредити в българската банкова система е 59,3 млрд. лв., като се отчита увеличение от 4,9% спрямо юни 2019 и понижение от 0,3% спрямо предходното тримесечие. Увеличението се дължи и на двата сектора – домакинства и нефинансови предприятия.

Към юни размерът на кредити на нефинансови предприятия достига 34,8 млрд. лв. и отбелязва ръст от 2,9% спрямо същия период на предходната година. В същото време бележи леко понижение от 0,1% спрямо март 2020 г.

Общият брой кредити бележи годишен спад от 4%, което се отнася както за сектор нефинансови предприятия (годишен спад -2,1%), така и за сектор домакинства (-4,1). Спрямо март 2020 изменението на броя кредити също е отрицателен, като броят на кредити на домакинства спада до 2,82 млрд. лв. през юни 2020 от 2,94 една година по-рано.

Графика 2

Кредитите на домакинствата са в размер на 24,5 млрд. лв. през юни 2020 г., като увеличението е от 1,8 млрд. лв. (8%) на годишна база и 198 млн. лв. (0,8%) за тримесечието.

Броят кредити на домакинствата спада със 120 млн. лв. (4,1%) на годишна база.

Графика 3

Отново прави впечатление запазващата се тенденция за преобладаващ брой депозити в размер до 1000 лв

Графика 4
 

Към края на юни 2020 г. 59% от всички депозити са в размер до 1000 лв., а 987 домакинства са вложили парите си в депозити на стойност над 1 милион лева. За нефинансовите предприятия този брой е 3945.

*Сектор Домакинства включва физически лица, самостоятелни предприемачи (в т.ч. еднолични търговци и самонаети лица) и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД).

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: