Таксите и комисионите на банките растат, приходите от тях падат

Таксите и комисионите на банките растат, приходите от тях падат Снимка: pixabay.com

За да компенсират свитото потребление на банкови продукти, кредитните институции повишават цените на услугите

Пандемията от COVID-19 изправи и банките пред свиване на дейността и намаляване на приходите и печалбата. Въвеждането на мораториум по погасяване на задълженията от страна на БНБ по препоръка на Европейската централна банка допълнително стагнира резултатите. 

През четвъртото тримесечие на 2020 г. банковият сектор отчита спад на нетната печалба от 39,1% на тримесечна база до 113,4 млн. лв. За сравнение, през четвъртото тримесечие на 2019 г. реализираната от банковата система печалба възлизаше на 404,7 млн. лв., докато през третото тримесечие на 2020 г. тя беше в размер на 186 млн. лв. Данните са от анализа на Асоциацията на банките в България (АББ) за икономиката и банковия сектор у нас.

„Нетната печалба на сектора за 2020 г. възлиза на 814,7 млн. лв., което е спад от 51,4% на годишна база. Влияние върху финансовия резултат на сектора оказват направените разходи за обезценки и начислени провизии, динамиката при кредитната активност, по-ниските приходи от такси и комисиони, ниските лихвени проценти, управлението на разходите за дейността и качеството на кредитния портфейл. Някои еднократни ефекти при отделни банки като например получени дивиденти от дъщерни дружества, положителен резултат от отписване на финансови активи и пасиви, валутни разлики, по-високи разходи за обезценки и провизии също оказват влияние върху финансовия резултат на системата“, се казва в проучването. Като се вземат предвид еднократните ефекти, спадът на нетната печалба би бил по-голям.

Евентуално съществено отслабване на търсенето на кредити в условията на несигурност и влошена икономическасреда, според БНБ, може да се отрази непосредствено върху приходите от дейността на банките, което наред с необходимостта от обезценки при повишаване на кредитния риск може да отслаби доходността на банковия сектор.

Това без съмнение се случва и приходите на банките все повече намаляват, сочи статистиката.

За да отговорят на изискванията на акционерите си, а и на досегашните нагласи за високи печалби, кредитните институции са принудени да търсят други пътища за стабилизиране на финансовите резултати. 

В края на четвъртото тримесечие на 2020 г. административните разходи, към които се причисляват разходите за персонал, са с 0,8% по-високи спрямо същия период на 2019 г. и достигат 1,677 млрд. лв. Това се случва въпреки усилията на ръководствата на кредитните институции, които предприемат непопулярни мерки като замразяване на заплатите, премахване на накои бонуси за служителите, както и повечето от корпоративните придобивки.

Общите оперативни разходи, като сума от административните разходи и амортизацията, се повишават с 1,5% на годишна база до 1,961 млрд. лв. Банковата система прави повече обезценки спрямо същия период на миналата година. Размерът на обезценките нараства почти двойно - до 879 млн. лв. от 446,8 млн. лв. година по-рано. 

Съгласно прилагането на Международен стандарт за финансово отчитане 9 (МСФО 9) чрез собствени модели банките правят прогнози за потенциалните си обезценки за бъдещи кредитни загуби вследствие на COVID-19 и начисляват провизии предварително преди конкретното негативно проявление на обезценките по даден кредит. 

Съотношението Разходи/Приходи за банковата система към края на четвъртото тримесечие на 2020 г. нараства до 47,12% от 46,14%, колкото беше в края на третото тримесечие на 2020 г. 

Като резерв за подобряване на финансовото състояние при спадащи печалби банките използват цените на такси и комисиони, които клиентите са принудени да плащат, без да могат да се откажат от тях, например от кредити. Затова особено от началото на пандемията почти ежемесечно банките вдигат цените на таксите и комисионите и облагат с такива дейности, за които досега не се е плащало.

Но както се вижда от данните в анализа на АББ, въпреки това доходите от този сектор продължават да намаляват и вероятно ще сме свидетели на нови неприятни изненади при съприкосновение с банковите услуги. Те вече обхващат и електронното, и мобилното банкиране, които доскоро се рекламираха като зони, свободни от такси. 

В края на четвъртото тримесечие на 2020 г. нетният доход от такси и комисиони отчита спад от 6,1% на годишна база (-67,7 млн. лв.) до 1,039 млрд. лв., при 1,106 млрд. лв. преди година. 

Нетният доход от такси и комисиони формира 25% от нетния общ оперативен доход на банковата система.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: