МЗХГ: Ръст от 4,1% на аграрния отрасъл за 2019 г.

МЗХГ: Ръст от 4,1% на аграрния отрасъл за 2019 г.

Това показва анализът на приетия от правителството годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието – Аграрен доклад 2020. В него е направен обстоен анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2019 г. и са представени прогнозни данни за 2020 г.

Брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство” през 2019 г., възлиза на близо 3,9 млрд. лева по текущи цени, като бележи ръст от 4,1% в сравнение с предходната година. 

Според предварителни данни през първото тримесечие на 2020 г. БДС, формирана от аграрния отрасъл, нараства с 0,7% на годишна база в реално изражение, а през второто тримесечие се свива с 2,1%. Това говори, че през този период аграрният отрасъл остава по-слабо засегнат от кризата с пандемията от COVID-19 спрямо други сектори на икономиката. 

През 2019 г. износът на селскостопански стоки бележи увеличение с 11,2% спрямо предходната година. Традиционно положителното салдо в аграрната търговия нараства с 3,5% на годишна база, до близо 1,1 млрд. евро. По предварителни данни през първото полугодие на 2020 г. нетният износ на аграрни стоки от страната възлиза на 475,3 млн. евро, с 30,1% повече спрямо същия период на 2019 г. 

По схемите за директни плащания и преходна национална помощ през календарната 2019 г. са оторизирани общо 1693,8 млн. лева от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет. 

През календарната 2019 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР) са разплатени 844,3 млн. лева и около 32,6 млн. лева по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.