Устойчиво развитие на застрахователния пазар сочат данните за деветмесечието на 2022 г.

Устойчиво развитие на застрахователния пазар сочат данните за деветмесечието на 2022 г. Снимка: abz.bg

Общо за застрахователния пазар премийният приход към края на септември достига 2 648 млн. лв., като  ръстът на годишна база спрямо м. септември 2021 г. е 8,4%.

Данните на Комисията за финансов надзор (КФН) за деветмесечието на 2022 г. показват, че се запазва установеният през годината темп на стабилно развитие. Общо за застрахователния пазар премийният приход към края на септември достига 2 648 млн. лв., като  ръстът на годишна база спрямо м. септември 2021 г. е 8,4%. Изплатените обезщетения са с 9,3 % по-високи спрямо същия период на 2021 г. и възлизат на 1 051  млн. лв. 

Пазарът на общо застраховане постига ръст на премийния приход от 10,1% на годишна база и към м. септември е в размер на 2 206 млн. лв. Изплатени са обезщетения за 859 млн. лв., като изменението на годишна база е 7,7%. 

Очаквано, автомобилното застраховане остава силно доминиращо, като двете водещи бизнес линии - застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Каско - формират 68% от премийния приход в общото застраховане. По отношение на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ се запазва трендът, оформил през летните месеци, на отрицателен прираст на годишна база на премийния приход. Основният фактор, обуславящ този тренд, е постоянно намаляващите ценови равнища на премиите по тази застраховка през първите девет месеца на годината. 

Към м. септември по линия на застраховка „Гражданска отговорност“ се отчита отрицателен ръст от -1,41% при събран приход в размер на 872 млн. лв., а изплатените обезщетения възлизат на 465 млн. лв. По линия за застраховка Каско се запазва темпът на растеж от предходните месеци, като към м. септември се отчита ръст на премийния приход от 15,3% при събрани премии в размер на 613 млн. лв. Ръстът на изплатените обезщетения е 13,2%, близък до този на приходите. 

Пазарните данни очертават тенденция на нарастване на премийния приход на годишна база по застрахователни бизнес линии, свързани с транспорта – „Релсови превозни средства“ с 20,3%, „Плавателни съдове“ с 42,5% с  „Летателни апарати“ с 30,7%, като най-висок е прирастът по застраховка „Товари по време на превоз“ (Карго) от 98%. Сред причините са увеличение на транспортната дейност у нас, идващо в резултат на активизиране на икономическата дейност, както и на промени във веригите на доставки, най-вече заради войната в Украйна. 

Общо премийният приход по бизнес линията „Пожар и природни бедствия“ бележи слабо повишение от 3% в сравнение със същия период на предходната година. По-добри темпове на ръст се регистрират по застраховка „Пожар и други опасности“ – ръст от 10,5% при събрани премии от 83 млн. лв., и по застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ – ръст от 17,7% и приход от 19 млн. лв. Делът на имуществените застраховки остава нисък, особено с оглед на увеличаващите рискове, свързани с климатичните промени. 

Земеделските застраховки заемат незначителен дял от премийния приход по общо застраховане, като той остава на същите нива като предходната година – към м. септември ръстът е 1%, а събраният премиен приход е 14,8 млн. лв. Същевременно, изплатените обезщетение растат с 13,3% на годишна база. 

Пазарните данни към м. септември 2022 г. показват, че обемът на животозастраховането запазва нивото си от предходната година, с минимален ръст от 0,8% при събран премиен приход от 443 млн. лв. Изплатените обезщетения възлизат на 192 млн. лв., със 17 % повече спрямо същия период на 2021 г. По-значителен ръст от 14% на годишна база има по линия на рисковите животозастраховки при събрани премии от 74 млн. лв., като това развитие може да се свърже до известна степен с динамиката на пазара на недвижими имоти и изискването на банките за сключване на такава застраховка при получаване на ипотечен кредит.   

Запазва се тенденцията на повишен интерес към здравните застраховки. Общо за пазара по линия на застраховка „Заболяване“ премийният приход към м. септември възлиза на близо 146 млн. лв., като ръстът на годишна база е 20%. Изплатени са обезщетения в размер на 75 млн. лв., с 23% повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: