Българският малък бизнес ще бъде подпомогнат със 173 млн. лв. по ОПИК

Българският малък бизнес ще бъде подпомогнат със 173 млн. лв. по ОПИК

® Министерство на икономиката

Минимум 17 300 фирми ще могат да получат до 10 000 лв. по антикризисната мярка.


Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” (ОПИК) към Министерство на икономиката подготвя отварянето на специално създадена процедура за кандидатстване „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

За евросредства на обща стойност 173 млн. лв. ще могат да кандидатстват микро- и малки фирми в продължение на един месец – от 14 май до 15 юни тази година. Допустими за подпомагане са предприятия, които отговарят на следните основни изисквания:

- Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 служители;
- Да са регистрирани преди 01.07.2019 г. и осъществявали стопанска дейност;
- Да са подали Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО;
- Да имат оборот от поне 30 000 лв. през 2019 г.;
- Да са регистрирали спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г.;
- Да не заявяват безвъзмездна помощ, надхвърляща 10% от нетните им приходи от продажби за 2019 г.;
- Да извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в обхвата на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020” – с цел избягване припокриването между двете европрограми;

Кандидатстването ще се извършва при максимално облекчена административна процедура, като за първи път няма да има техническа и финансова оценка на подадените проектни предложения, съобщиха от икономическото ведомство. Ще бъде необходимо единствено попълването на основни данни, размер на исканото финансиране, фирмената банкова сметка за превеждане на помощта и деклариране на данни. Класирането на успешно преминалите етапа на административно съответствие и допустимост проекти ще бъде съставено единствено на база датата им на входиране в електронната система ИСУН 2020 по принципа „по-рано подал – по-рано получил”, до изчерпване на предвидения бюджет.

Помощта ще бъде с интензитет 100%, т.е. без да се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. Тя ще се получава под формата на възстановяване на вече направени разходи за най-належащите текущи нужди на фирмите - например за заплати на служители, наем на офиси, консумативи, суровини, външни услуги (включително режийни разходи) и други разходи за оборотни средства.

С примерните насоки за кандидатстване по процедурата можете да се запознаете по-подробно на интернет страницата на управляващия орган на ОПИК.

Прочетете още за:
еврофондове малък бизнес ОПИК

  0 
  0