Отчетоха напредъка по антикризисните мерки за бизнеса по ОПИК

Отчетоха напредъка по антикризисните мерки за бизнеса по ОПИК Снимка: piqsels.com

Миинстерство на икономиката отчете дейностите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 за периода от 20 ноември до 04 декември 2020 г.

1. По процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.073):

-        Одобрени за финансиране са 21 190 проектни предложения, подадени в рамките на 28 оценителни сесии, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на около 173 млн. лева;

-        Сключени са 21 190 броя административни договори;

В момента се извършва преразглеждане на всички отхвърлени проектни предложения (над 6 000) и идентифициране на проектите, подадени от допустими кандидати, но отхвърлени поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи.

2. По процедурата за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077):

-        Подадени са общо 1 932 проектни предложения;

-        Успешно са преминали оценката 1 703 броя проектни предложения с обща одобрена сума (безвъзмездна помощ) в размер на 233 645 650,49 лева (119 461 124,17 евро). От тях, предложени за финансиране са 1 285 проектни предложения с общ размер на безвъзмездната помощ 178 532 856,49 лв. Резервните проектни предложения по процедурата са 418 броя с размер на одобрената помощ 55 112 794,00 лв.

 3. По двете процедури за директно предоставяне на БФП с конкретни бенефициенти Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на туризма:

    На 02.10.2020 г. са подписани и официално връчени договорите за предоставяне на БФП на конкретните бенефициенти. Договорите са за:

- „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ с бюджет от 30 млн. лв.

Получени са 639 проекта на стойност близо 33,3 млн. лв.

Към 17.11.2020 г. са изплатени авансово към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 6 млн. лв.

-  „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ с бюджет от 10 млн. лв.

По процедурата са подадени 802 проектни предложения от туроператори и туристически агенти за близо 60 млн. лв.

Към 30.11.2020 г. са изплатени авансово към Министерство на туризма 2 млн. лв.

4 В процес на структуриране е процедура с конкретен бенефициент НАП, целта на която е да бъдат предоставени оборотни средства на предприятията, чиято дейност е засегната от заповедта на здравния министър, свързана с въвеждането на нови противоепидемични мерки за периода от 27.11.2020 до 21.12.2020 г.

-        Предвиденият бюджет за изпълнение на мярката е 156 млн. лева. Обмисля се механизъм на изпълнение на новата мярка, който да позволи нейното максимално бързо стартиране и осигуряване на подкрепата до засегнатите предприятия в кратки срокове.

-        Средствата за изпълнение на мярката са пренасочени от подготвените за обявяване други две процедури: процедура „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“.

-        Въпреки пренасочванетo на средствата и временното стопиране на горепосочените две процедури (процедура „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“) Министерство на икономиката ще потърси варианти за тяхното последващо изпълнение.

5.  Във връзка с допълнителните средства от Инициативата на ЕК - REACT-EU Министерство на икономиката е в процес на подготовка на РМС за наддоговаряне на ОПИК, с което да се осигурят средствата, еквивалентни на първия транш, който ще бъде насочен към ОПИК през 2021 г. по линия на инициативата, а именно 211 379 100 лева. Предвижда се средствата да бъдат обявени до края на 2020 г. Целта на подкрепата е да ускори възстановяването на МСП и да засили способността им за растеж.

6. Стартира и наддоговарянето на включените в резервния списък проектни предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ (BG16RFOP002-2.040) съобразно първоначално посочените в Условията за кандидатстване процентни съотношения в съответствие с определените сектори: „Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства“, „Интензивни на знание услуги“ и „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства“.

Сформиран е екип по договаряне по процедурата и са изпратени чрез системата ИСУН 2020 покани за представяне на документи за сключване на административни договори към общо 166 кандидати от резервните списъци.

На 01.12.2020 г. са сключени и първите 21 административни договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 10 257 984,20 лева.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: