Делойт: Доверието във финансовия сектор бавно се стабилизира

Делойт: Доверието във финансовия сектор бавно се стабилизира

Анкетата на международния консултант за 12-та поредна година показва очакванията на финансовите директори от Централна и Източна Европа за икономиката на региона

Тазгодишното проучване на Делойт проследява най-новите нагласи и действия на финансови директори, представители на най-големите и влиятелни компании в Централна и Източна Европа.

В доклада са представени становищата на 590 финансови директори от 17 страни от региона: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Косово, Латвия, Литва, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Украйна. В миналогодишния доклад бяха обхванати 12 от тях, а пет държави се присъединиха към проекта през тази година.

В България отговори са дали 37 финансови директори от компании в разнородни сектори. Анкетата е проведена през ноември и декември 2020 г.

Както беше записано и в предишното издание на доклада на Делойт за нагласите на финансовите директори, продължаващата несигурност около пандемията CОVID-19 оказва силно влияние върху техния оптимизъм или притеснения за предстоящата година.

Тази несигурност бележи и много от нашите ключови констатации в тазгодишното издание на доклада, който за 12-та поредна година документира променящите се мнения и нагласи на финансовите директори, отбелязват Делойт. 

От проучването става ясно, че притесненията на финансовите специалисти все още нарастват, но въпреки това все пак има и области, които се характеризират с известна стабилност и оптимизъм.

Най-важните констатации на доклада включват:

  • 62% от участвалите в проучването очакват индексът на потребителските цени (CPI) или инфлацията тази година да се увеличи.
  • По-голямата част от финансовите директори очакват през 2021 г. броят на служителите в техните компании да остане непроменен (44%) или да се увеличи (28%).
  • В повечето от изследваните категории очакванията са и за допълнително увеличение на разходите.

                                                                                                                                                        Според Силвия Пенева, управляващ съдружник на Делойт България, „Както при миналогодишното издание, в редица от получените отговори виждаме как несигурността около пандемията COVID-19 продължава да формира начина, по който финансовите директори планират дейностите на компаниите им през  предстоящата година. Това обаче не оказва сериозно влияние върху индекса на доверие на финансовите директори (CFO ConfidenceIndex), който в момента е 10% в сравнение с 9% за миналата година. Въпреки че той все още е далеч от резултатите от нашите предходни издания, това е очаквано, тъй като и през 2021 г. ще бъдем изправени пред продължаваща непредсказуемост. Финансовите директори отново обръщат фокуса навътре – заради икономическата нестабилност се съсредоточават основно върху своите организации. Това обяснява и техните отговори, че намаляването на разходите и подобряване на организацията на работата на компаниите са едни от основните им приоритети. Но едновременно с това, една част от финансовите директори обмислят и разширяване чрез придобиване като една  от ключовите стратегии, върху които ще се фокусират през тази година."

Други важни акценти от доклада включват:

  • Бавният растеж на БВП продължава.

Средният очакван ръст на БВП за 2021 г. е само 0,25%, в сравнение с 2% през 2020 г. и 2,3% през 2019 г. 

Наблюдава се обаче увеличение от 7 пункта при финансовите директори, които очакват БВП да нарасне с повече от 3,5%. 

26% очакват през 2021 г. БВП да надвиши 2,5% (в сравнение с 30% през 2020 г.), а 60% от анкетираните прогнозират, че БВП ще бъде не по-висок от 1,5%, в сравнение с 37%, споделящи същата оценка за 2020 г.

В България най-голям процент от участниците в проучването (38%) очакват ръстът на БВП да не надхвърли 0.5%. 

  • Финансовите перспективи носят необходимия оптимизъм.

Когато ги питат за техните усещания относно финансовите перспективи през следващата година, финансовите директори изглеждат по-оптимистични. Това всъщност е най-високото ниво на оптимизъм, което се наблюдава през последните четири години. 

Тази година 47% от анкетираните се чувстват по-оптимистично настроени за своите финансови перспективи, като финансовите директори от ЕС (48%) и Еврозоната (45%) отразяват подобни нива на оптимизъм.
Отговорите на българските финансови директори се доближават до средните за региона, като 43% от участниците споделят оптимистичните нагласи на своите колеги от останалите европейски държави.

  • Притесненията са свързани с намаляването на вътрешното и чуждестранното търсене.

Основна грижа за финансовите директори тази година е намаляването както на чуждестранното (40%), така и на вътрешното (52%) търсене. Това е голям скок от миналата година, когато намаляването на външното и вътрешното търсене бяха съответно 26% и 27%. 

Въпреки това, наблюденията сочат, че загрижеността около недостига на квалифицирани работници спада до 33%, което е с 16 пункта по-малко от миналата година. 

  • Отново се очаква ръст на безработицата.

В сравнение с последното издание на проучването от 2020 г., финансовите директори сега изразяват по-голямо безпокойство относно нивата на безработица. Анкетираните, които очакват нарастване на безработицата през следващата година, са с 32 процентни пункта повече.

В България 68% от участвалите в проучването считат, че безработицата ще се увеличи. 

  • Вътрешното финансиране и банковите заеми все още се считат за основни източници на финансиране.

Финансовите директори ще продължат да разглеждат вътрешното финансиране (49%) и банковите заеми (43%) като жизнеспособни източници на финансиране за техните организации. 

И макар че мнозинството от респондентите не оценяват нито един източник на финансиране като „привлекателен“, важно е да се отбележи, че над 30% от анкетираните не определят и като „непривлекателен“ нито един от изброените източници на финансиране.

Корпоративният дълг (47%) и собственият капитал (53%) са с най-висок процент „неутрални“ отговори. 
В България 43% процента от участниците посочват, че ще разчитат на вътрешно финансиране, а 35% - на банкови кредити.