МРРБ започва обществени консултации по докладите за екологична оценка

МРРБ започва обществени консултации по докладите за екологична оценка Снимка: mrrb.bg

Започват обществени консултации по докладите за екологична оценка на проектите на интегрираните териториални стратегии на шестте региона за планиране от ниво 2

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува за обществени консултации задание за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на проектите на новите интегрирани териториални стратегии (ИТСР) на шестте региона за планиране от ниво 2 за периода 2021 -2027 г., съобщиха от пресцентъра на министерството.

Шестте региона са: Югозападен (включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София и Столична община), Южен централен (областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково), Югоизточен (областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол), Северозападен (областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен), Северен централен (с обхват областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра) и Североизточен (с обхват областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен).

Тези шест региона за планиране не са административно-териториални единици. Създаването им е с цел да се подпомогне планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на регионалното развитие. 

Основната цел на ИТСР е създаването на условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите за планиране от ниво 2 чрез осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на заетост за насърчаване на инвестициите, конкурентоспособността и иновациите, осигуряване на териториална основа за устойчиво регионално и пространствено развитие и за прилагане на интегрирани териториални инвестиции.

Интегрираните териториални стратегии се приемат от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството след одобрението им от съответните регионални съвети за развитие.

Становището по екологична оценка е задължително условие за последващото одобряване на ИТСР. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на стратегията, е необходимо да се съобразяват със становището по екологичната оценка и с поставените в него условия, мерки и ограничения.

Съгласно извършената проверка от МОСВ за допустимост и шестте интегрирани териториални стратегии са допустими и няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

През различните фази на подготовка на Доклада за екологична оценка на проектите на интегрираните стратегии ще се проведат консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които могат да бъдат засегнати от реализирането им. Заданието за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на проектите на новите интегрирани териториални стратегии се предоставя за консултации на Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването, всички регионални инспекции по околна среда и води, басейновите дирекции, регионалните съвети за развитие на всеки от регионите за планиране от ниво 2 и обществеността.

Докладът за екологична оценка на проектите на новите интегрирани териториални стратегии (ИТСР) на шестте региона за планиране от ниво 2 за периода 2021 - 2027 г. може да бъде намерен на интернет страницата на МРРБ, секция „За обществено обсъждане“.

Коментари и становища по заданието за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка може да бъдат представяни  в срок 7 дни от публикуването на съобщението на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес: oprd@mrrb.government.bg.

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: