Очаква се да заработи единен регистър за имотите държавна и общинска собственост

Очаква се да заработи единен регистър за имотите държавна и общинска собственост Снимка: МРРБ

Единен регистър за имотите държавна и общинска собственост ще заработи до края на следващата година

До края на следващата година се очаква да заработи единният регистър за имотите държавна и общинска собственост. Той се изгражда по проекта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ с 3 117 532,93 лв. 

Целта  му е да обедини в единна система цялата налична информация за държавните и общински имоти. Така ще се обединят всички съществуващи към момента регистри за имотите – държавна и общинска собственост, които се поддържат от различните институции на централно, областно и общинско ниво с изключение на тези с гриф за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация. Системата ще се администрира от МРРБ, съответните ведомства и общините. Те ще вписват и отразяват промените за терените, за които отговарят.

Освен по-добро качество при управление на имотите, така ще се гарантира и пълнотата и сигурността на данните, както и да се оптимизира цялостната организация.  Предвижда се детайлният регистър да включва и хронология по управлението и измененията в собствеността за всеки имот. Във всяко имотно досие ще има вече и данни за данъчна оценка, предоставените права за управление, концесии, договори за наем, продажба, замяна, делба, учредени ограничени вещни права, включително и актовете, по силата на които даден имот е престанал да бъде държавна/общинска собственост. 

Чрез системата ще могат да се осъществяват и всички операции, свързани с управлението на държавната и общинска собственост. Ще могат да се извличат  и различни данни, относно управлението и разпореждането с имоти с цел по-голяма прозрачност и проследимост на процесите. 

В момента се изпълнява етап 1 от проекта. До края на януари 2023 г. ще бъде извършен правен анализ и ще се изготвят проекти за изменение и допълнение на редица нормативни актове, които да институционализират регистъра. Сред тях са Закон за държавната собственост и правилник за неговото прилагане, Закон за общинската собственост, Закон за електронното управление, Закон за електронната идентификация, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за приватизацията и следприватизационния контрол и др. 

За извършването на правния анализ ще се ползва информацията от МРРБ, Министерството на финансите, 30 общински и 5 областни администрации в страната.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: