НСИ: Разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2020 г. са се увеличили

НСИ: Разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2020 г. са се увеличили Снимка: pixabay


По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през второто тримесечие на 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 9,9% спрямо второто тримесечие на 2019 г. Увеличението в индустрията е с 10,7%, в услугите - с 9,1%, и в строителството - с 6,0%.

По икономически дейности през второто тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти“ - с 23,3%, „Образование“ - с 18,5%, и „Добивна промишленост“ - с 13,8%.  

През второто тримесечие на 2020 г. спрямо второто тримесечие на 2019 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 9,7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 10,9%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 24,1% за „Операции с недвижими имоти“ до 3,4% за „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Индексът на разходите за труд е краткосрочен икономически показател, имащ за цел да отразява тримесечното изменение на разходите на работодателите за един отработен час от наетите лица по трудово или служебно правоотношение.