Домакинската работа е пречка за кариерното развитие на жените

Домакинската работа е пречка за кариерното развитие на жените Снимка: rightsofequality.com

Грижите за дома, децата, възрастните родители и дори домашните любимци, са тежък, но неплатен труд, който по традиция поемат жените

Най-драстична е разликата в разпределението на неплатения домакински труд между жените и мъжете в Португалия (96.3 минути дневно за мъжете и 328.2 за жените) и в Гърция (95.1 минути дневно за мъжете и 259.5 за жените), отбелязва Euronews. Картината е сходна в целия Eвропейския съюз, а и още по-сложна за жените в екстремни периоди – както по време на пандемията. 

Тази форма на неравенство между половете практически означава, че жените работят на две места, но едното (у дома) не само е неплатено, но е и достатъчто тежко и отговорно, за да влияе отрицателно на професионалната им продуктивност и съответно – да задържа професионалната им кариера. 

Европейският институт за равенство между половете (EIGE) отбелязва в констатациите си за 2023 г., че неравномерното разпределение на платения и неплатения труд е „една от основните причини за неравенството между половете в обществото като цяло и на пазара на труда в частност“.

Това възпрепятства кариерното израстване на жените и намалява възможностите да заемат ръководни позиции. Според данни от консултантската фирма McKinsey за 2023 г., при кариерно развитие от начално ниво до мениджър, на всеки 100 повишени мъже отговарят 87 повишени жени, а ако са цветнокожи – 73. 

Според френския социолог Мари Сотие, неплатеният труд, полаган от жените за домакинството, е пряко свързан с по-ниското им заплащане. Тъй като заплатите на жените обикновено са по-ниски, те ползват отпуските за отглеждането на децата, или пък работят на непълен работен ден. По този начин прекарват средно по-малко време на работа от мъжете, в кариерата им се появяват „паузи”, в квалификацията  - пропуски, и разбира се, заплащането им е по-ниско. 

Според Службата за национална статистика на Обединеното кралство, през 2023 г. средната разлика в заплащането между жените и мъжете е около 14%.

Според експерти, отрицателното въздействие на неплатената работа върху професионалния живот на жените не е неизбежен фактор и може да бъде преодолян – например, чрез информационни кампании, образователни програми и финансови стимули за бащи, които биха поели родителския отпуск, и като цяло – чрез изграждане на обществена подкрепяща култура за работещите родители, насърчаваща равномерното разпределение на неплатения домакински труд.

Швеция, водещата европейска страна по равенство между половете, оценена с 82 точки от 100 възможни по скалата на EIGE, предоставя на родителите 480 дни платен родителски отпуск, който може да се ползва до 9-годишна възраст на детето. Ако двамата родители решат да го споделят, получават финансов блонус.

През 2019 г. Европейският парламент прие Директивата за равновесие между професионалния и личния живот, „насърчаваща по-равномерното разпределение на родителския отпуск между мъжете и жените и справяне с недостатъчното представяне на жените на пазара на труда“.

Окончателното прилагане на директивата в националното законодателство от всички държави-членки на ЕС трябваше да приключи през август 2022 г., но за много страни-членки този срок се оказа неизпълним, така че Европейската комисия през април тази година реши да продължи процедурите за наказание на „изоставащите”, в т.ч. Белгия, Ирландия, Испания и Франция.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: