Нови правила за биологичното производство в ЕС от 2022 г.

Нови правила за биологичното производство в ЕС от 2022 г. Снимка: https://unsplash.com/

За 2021 г. ЕК планира да отпусне специален бюджет за биологично земеделие в размер на 40 милиона евро.

Европейската комисия даде начало на обществена консултация, посветена на бъдещия план за действие в областта на биологичното земеделие. Допитването ще бъде онлайн и ще продължи до 27 ноември 2020 г., съобщава пресслужбата на ЕК. Един от приоритетите на Комисията е да гарантира, че секторът на биоземеделието разполага с необходимите инструменти, както и с добре функционираща нормативна уредба, основана на широк обществен консенсус, тъй като този сектор ще изиграе важна роля за постигането на амбициозните цели, залегнали в Европейския зелен пакт. Допитването цели да получи обратна информация от гражданите, националните органи и всички заинтересовани страни относно проекта на плана за действие.

Новата законова уредба за биологичното производство ще вземе под внимание променливостта на сектора. Вторичното законодателство, което предстои да бъде прието, трябва да бъде също толкова устойчиво. Новите правила ще осигурят лоялна конкуренция за земеделските стопани, като същевременно се предотвратяват измамите и се запази доверието на потребителите. 

По искане на държавите членки, Европейския парламент, трети държави, както и на други заинтересовани страни Комисията днес също така предложи новото законодателство в областта на биологичното производство да влезе в сила една година по-късно, т.е на 1 януари 2022 г. вместо на 1 януари 2021 г. Отлагането ще осигури достатъчно време за провеждането на необходимите широки консултации и за законодателния контрол.

Бъдещият план за действие предстои да бъде приет в началото на 2021 г. Той ще бъде структуриран около три главни теми: стимулиране на търсенето на биологични продукти, като същевременно се запази доверието на потребителите; насърчаване на активното използване на земеделските площи за биологично производство в ЕС; както и засилване на ролята на биологичното земеделие в борбата с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. 

В стратегията „От фермата до трапезата“, както и в стратегията за биологичното разнообразие, които бяха приети през май, е залегнала целта 25% от земеделската земя да се обработва по биологичен начин до 2030 г.

За 2021 г. Комисията планира да отпусне специален бюджет за биологично земеделие в размер на 40 милиона евро по линия на политиката за популяризиране. Средствата ще се използват за съфинансиране на дейности и информационни кампании за популяризиране на сектора на биологичното производство в ЕС. Целта е да се повиши осведомеността относно качествата на сектора и да се стимулира търсенето. 

Европейският комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони Януш Войчеховски заяви: „Двете стратегии — за биологичното разнообразие и „От фермата до трапезата“ — поставят амбициозни цели пред сектора на селското стопанство, за да осигурят неговия принос към Зеления пакт. Биологичното земеделие ще бъде възлов елемент от прехода, чрез който се стремим да постигнем по-устойчива продоволствена система и по-добра защита на нашето биологично разнообразие." 
 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: