Разходите на работодателите за труд през ІV-то тримесечие на 2022 г. нарастват с 16,1%

Разходите на работодателите за труд през ІV-то тримесечие на 2022 г. нарастват с 16,1% Снимка: pikist.com

По предварителни данни на Националния статистически институт

С 16.1% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година (по предварителни данни). В индустрията увеличението е с 21,3%, в услугите - със 17,8%, и в строителството - с 11,0%.

По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 33,3%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 32,9%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 25,2%. 

През четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 16,5%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 13,8%. 

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 34,3% за „Хотелиерство и ресторантьорство“ до 1,0% за „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

Фиг. 1. Индекс на общите разходи на работодателите за труд - % (Календарно изгладени, 2016 = 100)

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: