Инвестиционни проекти по отменената Наредба за достъпна среда ще се приемат още година

Инвестиционни проекти по отменената Наредба за достъпна среда ще се приемат още година Снимка: mrrb.government.bg

За срок от една година инвестиционни проекти, изработени по отменената Наредба за достъпна среда, ще могат да се внесат за одобряване по стария ред

За срок от една година инвестиционни проекти, изработени по реда на отменената Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, ще могат да се внесат за одобряване по стария ред, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Това предвижда проект на наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, който е публикуван за обществено обсъждане. С него се урежда възможността инвестиционните проекти, разработени в съответствие с отменената Наредба № 4 от 2009 г., да бъдат внесени за разглеждане от компетентния орган в едногодишен срок от влизане в сила на новата наредба през 2021 г. В производството по тяхното одобряване ще се прилагат разпоредбите на отменената наредба.

След обнародването на новата наредба през 2021 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха получени множество писма с искане за удължаване на срока за влизането ѝ в сила, основно от професионални организации на участници в проектирането и строителството. Това наложи нейното допълване, което уреди възможността инвестиционните проекти, разработени в съответствие с отменената Наредба № 4 от 2009 г., да бъдат внесени за одобряване от компетентния орган в 45-дневен срок от влизане в сила на тази наредба. Този срок се оказа недостатъчен предвид удължаването на епидемичната обстановка в страната, която затруднява и забавя работата на администрациите за издаването на документите спрямо започнати процедури по изработване на устройствени планове и инвестиционни проекти, а това ще има неблагоприятни икономически последици за строителния бизнес. 

С приемането на изменението ще се избегне икономически необоснована преработка за привеждане в съответствие с новите нормативни изисквания на инвестиционни проекти, за които предстои внасяне за одобряване от компетентен орган. 

По този начин ще бъдат уредени случаите на изработени инвестиционни проекти в съответствие с отменената наредба, които не са внесени за одобряване от компетентен орган към датата на влизане в сила на наредбата – 13 март 2021 г.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: