С нова наредба се преразглежда реда на организацията на движение по пътищата

С нова наредба се преразглежда реда на организацията на движение по пътищата Снимка: pikist.com

С проект на нова наредба Министерството на регионалното развитие и благоустройството преразглежда реда на организацията на движението по пътищата за обществено ползване. Това ще допринесе за повишаване на безопасността и сигурността на всички участници в движението.х Предвижда се новата наредба да замени сега действащата Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата поради големия брой съществени изменения и допълнения.

В новата наредба са отстранени допуснати пропуски, свързани с обхвата и съдържанието на видовете планове и проекти за организация на движението, реда за възлагане, изработване и приемане на плановете и проектите за организация на движението, както и с обхвата на специфична изходна информация, която възложителят следва да предостави за проектиране на плановете и проектите. Ще се отстранят и несъответствия с разпоредби на наредбите за проектиране на пътища и за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

В проекта на нормативния документ подробно са разписани правила за подготовка, одобряване, съгласуване и прилагане на плановете и проектите за организиране на движението по пътищата от органите по реда на Закона за устройство на територията, както и на Министерство на вътрешните работи. Определени са критерии и срок за актуализация на плановете и проектите. 

С плановете за организация на движението наредбата осигурява оптимални възможности за развитие на различните видове придвижване в населеното място при спазване на следните приоритети: пешеходци, пътници, ползващи обществен транспорт, велосипедисти, леки автомобили, товарни автомобили. Реализирането на плановете води до оптимизиране на уличния трафик, намаляване на задръжките на автомобилите в кръстовищата и на вредните емисии.

Наредбата регламентира и посочност и предимства на движението. Те ще се определят според класификацията на уличната мрежа и трасетата на редовните линии за обществен превоз на пътници при съобразяване със съществуващото и очаквано в близките 10 години транспортно натоварване на уличната мрежа.

Ще се регламентират и ограниченията в режима на престой и паркиране, които водят до намаляване на конфликтите, увеличаване на пропускателната способност на улиците и безопасността на движение, без да се затрудняват достъпът и обслужването на обществено значими територии и обекти. 

В генералния план за организация на движението са включени разпоредби, касаещи товарното движение и забрани за движението на определени видове пътни превозни средства. Решават се и основни задачи, свързани с начина за организация на пешеходното и велосипедно движение и паркиране и сигнализация на трасетата.

В рамките на генералния план за организация на движението се регламентира и ограничаване на скоростта в случаите на неотстраними затруднения по отношение на геометричните елементи на улиците, съоръженията и тяхното състояние, при преминаване покрай детски заведения, училища, болници и др., включително и когато са обезопасени с предпазни ограждения, в жилищни зони, комплекси, в близост до пешеходни зони, за цели зони, предвидени за съвместно използване от различните участници в движението и в случай на участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия.

В проектите за организация и безопасност на движението попадат всички нови и съществуващи улици, кръстовища, възли, прилежащите към тях транспортни съоръжения (тунели, мостове, надлези, подлези, пасарелки и др.), паркинги, както и велосипедната инфраструктура. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: