Близо 16 200 км мантинели по републиканските пътища трябва да бъдат подменени

Близо 16 200 км мантинели по републиканските пътища трябва да бъдат подменени Снимка: wikipedia.org

МРББ публикува за обсъждане Проект на Наредба за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях

Собственикът на пътя или администрацията, която го управлява, да приеме дългосрочна програма за осигуряване на зоната за безопасност на съществуващите пътища. Това предвижда публикуваният за общественото обсъждане проект на Наредба за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях. 

Програмата ще трябва да бъде приета до една година от влизането в сила на нормативния документ и ще се актуализира ежегодно. Десет години от влизането му в сила ще бъде максималният срок за изпълнение на програмата по отношение на републиканските пътища и до 15 години за общинските пътища и за населените места.  В тези срокове опасностите ще трябва да бъдат премахнати, преместени, модифицирани и обезопасени с ограничителни системи за пътища, отговарящи на определените с наредбата изисквания, а съществуващите системи, които не отговарят на стандартите, ще трябва да се подменят.

Проектът на наредбата цели повишаване безопасността на пътната инфраструктура, чрез предотвратяване навлизането на моторни превозни средства в насрещното движение, излизане от платното за движение, намаляване броя пътнотранспортни произшествия и тяхната тежест, обезопасяването на опасни места и участъци от пътя. Цели се също и предпазване на неучастващите в движението лица, които се намират в обекти и съоръжения встрани от платното за движение. 

На 40% от общата дължина на съответните класове републикански пътища съществуващите ограничителни системи трябва да бъдат подменени с нови, отговарящи на изискванията на проекта на наредбата. Преценката е на Агенция „Пътна инфраструктура“ и се базира на данните за състоянието пътищата и наличните по тях ограничителни системи, като са включени и участъци без мантинели, но поради спазване на изискванията за обезопасяване на крайпътното пространство е необходимо монтиране на нови или удължаване на съществуващите. 

Близо 16 200 км ограничителни системи по републиканската мрежа трябва да бъдат подменени или новопоставени, така че да отговарят на изискванията на наредбата. От тях около 1028 км са на автомагистралите, около 2306 км – на първокласните пътища, около 3215 км – на второкласните пътища, малко над 9400 км – на третокласните, а останалите – на пътни връзки при възли и кръстовища.           

С проекта на нормативния документ се определят видовете и типовете ограничителни системи, техническите изисквания, съществените характеристики към елементите им, както и критериите за техния избор и прилагане. Уреждат се условията, редът и изискванията при изготвянето на проект за изпълнение на такива системи. Те се прилагат при проектиране за обезопасяване на опасностите при строителство на нови пътища; реконструкция, основен ремонт и поддържане на съществуващи пътища; подмяна на съществуващи ограничителни системи, които не отговарят на изискванията на БДС EN 1317 „Ограничителни системи за пътища“ и на наредбата, както и при обезопасяване на места или участъци по съществуващи пътища с концентрация на пътнотранспортни произшествия.

Очаква се прилагането на наредбата да помогне за намаляване броя на загиналите и ранените по пътищата, за създаването на подзаконова нормативна уредба и въвеждането на подобрени мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм по българските пътища. Ще се унифицират, осъвременят и завишат изискванията към различните видове ограничителни системи в съответствие с добрите европейски практики. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: