Брутният вътрешен продукт намалява с 1,8% през първото тримесечие

Брутният вътрешен продукт намалява с 1,8% през първото тримесечие Снимка: bmeia.gv.at

Експресни оценки на Националния статистически институт

През първото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) намалява с 1,8% спрямо съответното тримесечие на предходната година и нараства с 2,5% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. според сезонно изгладените данни на НСИ.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2021 г. БВП в номинално изражение достига 26 436,5 млн. лева. 

Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2021 г. е 22 665,1 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 84,8%, което в стойностно изражение възлиза на 22 393,3 млн. лева. През първото тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 4108,7 млн. лв. и заема 15,5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Темп на прираст на БВП - общо и по компоненти

Фиг. 1. БВП по тримесечия за периода 2005 - 2021 г. по средногодишни цени на 2015 г.

Тримесечни изменения 

През първото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 2,5%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 2,7%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на износа на стоки и услуги с 6,5% и на крайното потребление с 1,6%.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2021 г. БВП по сезонно изгладени данни намалява с 1,8% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност намалява с 1,6%.

Крайното потребление регистрира ръст от 2,6%, а бруто образуването на основен капитал нараства с 1,2% през първото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 6,0%, а вносът на стоки и услуги нараства с 0,6%.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: