БВП през първото тримесечие нараства с 1,7% спрямо предходната година

БВП през първото тримесечие нараства с 1,7% спрямо предходната година Снимка: НСИ

Експресни оценки на Националния статистически институт (НСИ) за Брутния вътрешен продукт през първото тримесечие на 2024 г.

През първото тримесечие на 2024 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1,7% спрямо първото тримесечие на предходната година и с 0,4% спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2024 г. БВП се увеличава с 1,7% спрямо първото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 2,2%.

Крайното потребление регистрира ръст от 4,1%, бруто образуването на основен капитал се увеличава със 7,7% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо първото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 1,0%, а вносът на стоки и услуги намалява с 3,8%.

Фиг. 1. Темп на прираст спрямо съответното тримесечие на предходната година, %

Тримесечни изменения

През първото тримесечие на 2024 г. спрямо предходното тримесечие БВП, по сезонно изгладени данни, нараства с 0,4%. Брутната добавена стойност нараства с 1,0%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2024 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на бруто капиталообразуването на основен капитал с 1,6% и крайното потребление с 1,3%.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2024 г. БВП в номинално изражение достига 40 625.3 млн. лева. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2024 г. е 35 681.1 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 84,4%, което в стойностно изражение възлиза на 34 272.3 млн. лева. През първото тримесечие на 2024 г. бруто капиталообразуването е 6 916.9 млн. лв. и заема 17,0% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Фиг. 2. БВП по тримесечия за периода 2010 - 2024 г. по средногодишни цени на 2015 година, млн. лв.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: