Експерти показаха от какво страда българската енергетика

Експерти показаха от какво страда българската енергетика

Ключовият проблем в България е свързан с излагането на инвеститорите на риск във връзка с политиките

Българската страна е представила пред Европейската комисия План за изпълнение на принципите на новия електроенергиен пазар, съобщава 3e-news.net. Той се съпровожда от анализ на регулаторните и пазарните недостатъци, свързани с функционирането на пазара в България, както и от анализ на необходимите пазарни реформи.  

Анализът на регулаторните и пазарните недостатъци, свързани с функционирането на пазара в България, е изготвен от Frontier Economics. В него са описани различните пазарни недостатъци, които, както коментира консултантът, има вероятност да попречат на ефективното функциониране на пазара на електроенергия в България и на привличането на инвестиции в него. 

Освен традиционно цитираните недостатъци на пазара (надеждността като обществено благо и „липсващите пари“), ключовият проблем в България е свързан с излагането на инвеститорите на риск във връзка с политиките. По-конкретно възвръщаемостта на капиталовите инвестиции в дългосрочни проекти ще зависи от степента на въздействие на политиките по отношение на екологичните ограничения и регионалната солидарност“, се казва в тази част от документа.  

В значителна степен анализаторите наблягат на необходимостта от премахването на регулирани цени както на едро, така и на дребно. Документът предвижда и съществени реформи на пазара на електроенергия.   

На пазара на дребно България трябва или изцяло да премахне регулираното ценообразуване, или да промени приложимите правила за регулираните цени (съгласно които КЕВР определя цени на дребно, които покриват разходите) в такива, при които цените на дребно надхвърлят разходите (т.е. действат като „предпазен механизъм” срещу прекомерното повишение на цените), позволявайки да има конкуренция в един диапазон под цената на дребно. За да направи това, България трябва да обяви пакет от мерки за подобряване на конкуренцията на пазара на дребно (които например да улесняват сравнението на цените и да намаляват пречките пред смяната на търговец на дребно)", се казва в документа. Преминаването на производителите от регулирана система към „свободния” пазар следва да подобри конкуренцията и да улесни процеса на отваряне на пазара за резервни услуги, се казва в документа.  

Регулираните цени биха могли да останат за уязвимите и енергийно бедните потребители. България обаче първо трябва да дефинира понятията „енергийна бедност” и „уязвимост”, а също и да гарантира, че разходите за предоставянето на регулирани цени (в сравнение с пазарно базираната цена на дребно) се възстановяват по недискриминативен начин (например чрез държавния бюджет или чрез Фонда за сигурност на електроенергийната система (ФСЕС))", отбелязват анализаторите, като допълват, че премахването на регулираните цени трябва да става поетапно.  

По отношение на необходимите реформи, които трябва да се предприемат, в анализа се посочват прекратяване на дългосрочните договори с Марица Изток 1 и 3 до 30 юни 2021 г., последвано от премахване на съществуващите квоти и ролята на обществения доставчик,  

„България трябва да разгледа и други потенциални проблеми, като например потенциалното „двойно данъчно облагане” при съхранение на електроенергия", се отбелязва още в документа. Експертите припомнят, че законодателството на ЕС изисква държавите членки, искащи да въведат механизми за заплащане на капацитета, да осигурят възможност за собствено производство и съхранение на енергия, както и мерки за премахване на всякакви установени регулаторни отклонения.  

Като друг проблем на енергийния ни пазар се отбелязва, че въпреки реформите, способстващи за това цените да отразяват недостига, инвеститорите все още могат да бъдат възпирани от проблема на „липсващите пари“ при формулиране на бизнес проектите си. „Инвеститорите са изправени пред съществена несигурност при вземането на решения за големи инвестиции на базата на високи, но редки скокове в цените, които могат да бъдат политически повлияни", отбелязват експертите. 

 

Още по темата във

facebook