ИЕМ: Ако промените в ЗЕ се приемат без анализ, ще настъпи хаос

ИЕМ: Ако промените в ЗЕ се приемат без анализ, ще настъпи хаос

Институтът е на мнение, че поправките не следва да бъдат приети поради комплекс от причини

Прибързаното приемане на толкова сериозни промени в енергийния сектор ще създаде реални предпоставки за нормативни, организационни, икономически и социални проблеми. Това се посочва в позиция на Института за енергиен мениджмънт (ИЕМ), представена на вниманието на ресорните комисии в Народното събрание, както и на държавни и местни институционални представители. 

Позицията се отнася за внесените на 16 декември 2020 г. от народния представител Рамадан Аталай предложения за промени в Закона за енергетиката. Институтът е на мнение, че същите не следва да бъдат приети поради комплекс от причини. 

"Предвид ролята на засегнатите дружества за енергийната сигурност на национално ниво, хаосът, който може да настъпи, ако предлаганите промени се приемат без детайлен анализ с оглед конкретните условия, ще бъде съществен", се казва в позицията. 

"На първо място този хаос може да намери изражение в това, че се създават условия за засягане сигурността на снабдяването на всички крайни потребители. Осигуряването на домакинствата с електроенергия директно от борсата, вместо чрез квоти, определени от КЕВР за производителите, безспорно е стъпка към премахване на регулирания пазарен сегмент. Предприемането на подобна стъпка обаче изисква редица предпоставки, ключова от които е наличие на ликвидна, прозрачна, предсказуема, устойчиво работеща борса, каквато Българската независима енергийна борса все още не е. Ако се приемат направените предложения, е много вероятно сегашните дефекти на електроенергийния пазар на едро да генерират недостиг на енергия, трусове в снабдяването и ненужно напрежение", посочват от института. 

Експертите смятат, че предвиденият механизъм за компенсиране веднъж годишно на крайните снабдители ще бъде реална предпоставка за постигане на финансова несъстоятелност на последния участник в икономически свързаната верига по доставка на електрическа енергия. 

"Последствията от това са непредвидими включително и за останалите участници в процеса, но във всички случаи либерализацията ще бъде компрометирана. Причините за този очакван ефект са многобройни, една от тях е свързана по безспорен начин с финансовата структура на приходите на крайните снабдители и задълженията им за разплащане с останалите търговски участници", се отбелязва още в позицията. 

Не напълно изяснените схеми на ценообразуване безспорно ще повлияят на финансовите потоци на дружествата, а оттам и на възможността им да си изпълняват ефективно задълженията, смятат анализаторите. Не е маловажен и въпросът за юридическите последици, които могат да настъпят и които безусловно ще увредят инвестиционния климат на България в национален и международен план. 

От Института отбелязват още, че внасянето на проекта за изменение от народен представител ограничава възможностите за съответни консултации по толкова съществени промени, които засягат устоите на енергийния сектор и механизма за неговото развитие.  

"В рамките на 44 Народно събрание нормотворческата дейност в областта на енергетиката се характеризира с често наблюдавана стихийност, съчетана с липса на достатъчно аргументи и отчитане на последствията. Фактът, че Законът за енергетиката се променя по пет-шест пъти годишно, сам по себе си е показателен в това отношение, въпреки че липсата на обосновка е характерна и за други актове", се казва още в позицията на института. "За съжаление, по принцип такъв подход има изключително негативни последици за инвестиционния климат на национално ниво и то в момент, в който един от големите чуждестранни инвеститори е на път да напусне страната", отбелязват още експертите.