Питейната вода да се предоставя безплатно на всички граждани на ЕС, призова ЕИСК

Питейната вода да се предоставя безплатно на всички граждани на ЕС, призова ЕИСК

Становище на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) относно ефективното потребление на вода и осведомеността на потребителите, свързано с техния воден отпечатък, разгледаха днес на кръгла маса в Икономически университет – Варна

Трябва спешна промяна в поведението на цялото общество, за да възприеме всеки гражданин подход на ефективно потребление на водните ресурси. Само по този начин България ще се справи с все по-сериозните предизвикателства поради недостига на вода, наводненията или влошеното качество на водите. Човешкото въздействие и изменението на климата увеличават недостигът на вода в световен мащаб, както и Европа, където водният стрес засяга около 20% от територията и 30% от населението.“ 

Това заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и член на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), по време на кръгла маса „Устойчиво потребление в градската среда – регионални различия“. 

Тя представи изготвеното от нея становище на ЕИСК, което призовава за разработване и бързо прилагане на конкретни мерки за повишаване на осведомеността относно ефективното потребление на вода и за насърчаване на технологичните иновации за повишаване на водната ефективност в производствените системи, както и за стратегии за свеждане на отпадъците до минимум и за тяхното рециклиране. 

Подробно разписаните предложения и идеи за оптимизация са разделени в 2 основни групи – мерки, насочени към насърчаване и насочване на потребителите към ефективно потребление на вода и мерки, насочени към подобряване на наличието, достъпността и ефективността на водата.

Водата е от съществено значение за живота, околната среда и икономиката и като такава представлява общо благо, което трябва да се уважава и опазва. Водните ресурси на Европа обаче са застрашени поради изменението на климата, тъй като в много водни басейни (и по-специално в Средиземноморието ) има намаляване на валежите като цяло и по-дълги периоди на суша, а в повечето региони се наблюдават по-силни дъждовни бури с катастрофални наводнения. Освен това повишаването на морското равнище означава, че солената вода може да проникне в сладководните слоеве.

Понастоящем се наблюдава нарастващ дисбаланс между наличието на местни ресурси и търсенето на вода от крайните потребители, което създава значителна заплаха от недостиг на вода в бъдеще. Докато наличието на вода се определя от съществени фактори, като валежи, география, климатични тенденции и замърсяване, потреблението и търсенето на вода се определят главно от човешкото поведение.

Според Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) водният стрес засяга средно около 20 % от европейската територия всяка година и 30 % от цялото население . ЕАОС заявява, че „воден стрес възниква, когато няма достатъчно вода, за да се отговори на нуждите на околната среда и нашето общество и икономика по отношение на количеството или качеството. Водният стрес е общ термин, който обхваща сушата, количествения недостиг, качеството и достъпността на водата“.

Водата за питейни цели представлява около 10 % от общото потребление на вода. Селското, горското и рибното стопанство представляват 58 %, а доставките на електроенергия, газ, пара и климатични инсталации — 18 % 

ЕИСК призовава питейната вода да се предоставя безплатно на всички граждани на ЕС чрез достъпни чешми за вода и източници на обществени места в съответствие с Директива (ЕС) 2020/2184. В случай на концесии за минерална вода следва да се положат усилия за осигуряване на източник с чешма, който да е достъпен за обществеността.

За постоянно подобряване на наличието, достъпността и ефективността на водата е необходимо ЕС, държавите членки, компетентните органи, ВиК операторите и всички страни, участващи в процеса, да полагат усилия, в рамките на своите правомощия. По-доброто опазване на ресурсите от питейна вода, преминаването към кръгово управление на водата, осигуряването на обществено водоснабдяване с услуги на справедлива цена и предотвратяването на водната бедност са основни елементи от този процес.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: