Нов регулаторен орган поема ВиК отрасъла

Нов регулаторен орган поема ВиК отрасъла Снимка: pixnio.com

Една административна област ще се обслужва от един ВиК оператор

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане проект на Закон за водоснабдяването и канализацията. Той е изготвен през септември тази година от работна група, като са взети под внимание всички относими коментари и становища, настъпилите промени в отрасъла и нормативната уредба в периода 2020-2022 г. 

С предлагания законопроект се цели преодоляването на установените слабости чрез създаването на единна, актуална, последователна и съответстваща на съвременните реалности и предизвикателства законова уредба.

За постигане на тези цели се предлагат редица мерки. Сред тях са отделяне на регулирането на ВиК услугите в самостоятелен орган, който ще се отчита пред Народното събрание.

Въвежда се и нова структура на цените на ВиК услугите, базирана на гарантиране на минималните разходи за ползване на системите и потребените услуги. Регламентира се и ролята на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, прецизират се ролите и функциите на заинтересованите страни и се създадат предпоставки за консолидация при стопанисването, експлоатация на ВиК системите и предоставянето на ВиК услугите.

Законопроектът предвижда обособените територии за целите на ВиК отрасъла да съвпаднат с административните области. Така ще се постигне заложеният в отрасловата стратегия  принцип на управление на отрасъла – една област, една асоциация по ВиК, един ВиК оператор. За всяка от тези обособени територии управлението се осъществява от асоциация по ВиК, а осигуряването на дейностите и услугите е чрез възлагането им на ВиК оператор. В случаите, в които такава консолидация предстои, съответните общини ще бъдат включени в асоциацията по ВиК, общинските ВиК активи ще бъдат предоставени за управление на асоциацията и правата на управление ще се упражняват чрез решенията на асоциацията.

Уредено е правото на собственост върху ВиК активите, като изрично са посочени обектите на публичната и частната държавна собственост, публичната и частната общинска собственост и частната собственост на физически и юридически лица. При определянето на обектите на правото на собственост е използван като водещ критерий предназначението им - за трайно задоволяване на обществени потребности от национално значение (за територията на повече от една община) или за задоволяване на обществени потребности от местно значение (за територията само на една община).

В проекта на документа са включени и предложения за законово разрешаване на проблемите, свързани с изграждането на улични водопроводни и канализационни  мрежи за водоснабдяването на  промишлени, курортни и вилни зони на населените места, както и в границите на селищни образувания.

Въвеждат се и специализирани информационни системи за водоснабдяване и канализация, които целят осигуряването на публичност и прозрачност при осъществяване на дейността по предоставяне на ВиК услугите, както и данни за водностопанските системи и съоръжения, за асоциациите по ВиК, ВиК операторите и други.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: