Колко лечебни заведения и медицински персонал има в България към края на 2021 г.?

Колко лечебни заведения и медицински персонал има в България към края на 2021 г.? Снимка: НСИ

Спред данните на Националния статистически институт

Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2021 г. в страната функционират 341 заведения за болнична помощ с 54 491 легла, от които 319 болници с 52 246 легла. В сравнение с предходната година лечебните заведения за болнична помощ намаляват с едно, а леглата в тях  се увеличават с 275, или с 0,5%.

Заведенията за извънболнична помощ са 2 133 с 1 285 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 151 с 1 939 легла. 

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. 

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2021 г. многопрофилните болници са 182 с 38 418 легла, или в 57,1% от болниците е съсредоточен 73.5% от легловия им фонд в страната. Броят на леглата варира в широки граници - от 27 до 1 546. Най-голям е делът на многопрофилните болници, които към края на годината разполагат с от 100 до 299  легла - 42,9%. До 99 легла има в 35,2% от многопрофилните болници. С над 500 легла са 8,2% от този вид лечебни заведения.

Към 31.12.2021 г. специализираните болници са 137 с 13828 легла. Разпределението им по видове е следното:

 • за активно лечение - 74 с 4 487 легла;
 • за продължително лечение - 1 със 145 легла;
 • за продължително лечение и рехабилитация - 16 с 1983 легла;
 • за рехабилитация - 34 с 5 091 легла;
 • държавни психиатрични болници - 12 с 2 122 легла.

 

Съгласно методологическите изисквания и прилаганите хармонизирани дефиниции към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар. В края на 2021 г. те са: 

 • центрове за кожно-венерически заболявания - 3 заведения с 30 легла;
 • комплексни онкологични центрове - 7 с 1 193 легла;
 • центрове за психично здраве - 12 с 1 022 легла.

 

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2021 г. е 796.8 на 100 000 души от населението и в сравнение с 2020 г. се увеличава с 12,9 пункта (783,9).

Най-високи са стойностите на показателя в областите Плевен (1 125,3 на 100 000 души от населението), Смолян (1 067,3) и Пловдив (1 017,9), а най-ниски са в областите Перник (378,7), Ямбол(395,2) и Видин (425,1).

Към 31.12.2021 г. заведенията за извънболнична помощ в страната са 2 133 с 1 285 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В сравнение с предходната година броят на тези заведения се увеличава с 1,7%, а броят на леглата в тях намалява с 0,8%.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове,центровете за трансфузионна хематология центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и други. В края на 2021 г. тези заведения са 151 с 1939 легла, като най-голям е броят на хосписите - 47 с 1 325 легла. В сравнение с 2020 г. броят на леглата в други лечебни и здравни заведения се увеличава незначително (с 0,2%).

Медицински персонал

В края на 2021 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 604 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 499, като 6 585 от тях работят в практики със сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са   44 451, от които 28 816 медицински сестри и 3 264 акушерки. 

 • В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 17 179 лекари и 38 лекари по дентална медицина. Медицинските специалисти по здравни грижи са  26 340, от които 18 352 медицински сестри.
 • В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 10 255 лекари и 7 082 лекари по дентална медицина, включително всички лекари (6 731) и лекари по дентална медицина (6 585), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. В другите заведения за доболнична помощ най-голям е делът на лекарите, работещи на основен трудов договор в медицински центрове (1 830) и в диагностично-консултативни центрове (1 296).

В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2021 г. на основен трудов договор работят 2 170 лекари и 379 лекари по дентална медицина

Практикуващи лекари по пол и възраст

Към 31.12.2021 г. разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст е следното:

 • мъже - 13 087 (44,2%), жени - 16 517 (55,8%);
 • най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 10 338, или 34,9%;
 • младите практикуващи лекари на възраст до 35 години, са 4 935, или 16,7%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 5 521, или 18,6%.

 

Лекари по специалности

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите - 3 945, или 13,3% от всички лекари в страната, следвани от практикуващите кардиология - 6,2%, акушерство и гинекология-5,9%, анестезиология и интензивно лечение - 5,6%, хирургия - 5,2%, и нервни болести - 4,9%. Броят на лекарите, практикуващи пневмология и фтизиатрия, е 596,(2.0%), а инфекциозни болести - 248 (0,8%).

Осигуреност с лекарии лекари по дентална медицина

Осигуреността с лекари в края на 2021 г. общо за страната е 43,3 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина -11,0. В сравнение с 2020 г. осигуреността с лекари и с лекари по дентална медицина се увеличава незначително (43,0 и 10,6 на 10 000 души от населението).

Осигуреността на населението с лекари по области варира от 23,4 до 67,3 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници - Плевен (67,3 на 10 000 души от населението), София (столица) (54,5), Пловдив (52,3) и Варна (50,7).Най-нисък е показателят за областите Кърджали (23,4 на 10 000 души от населението), Добрич (26,7) и Силистра (27,4).

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 5,8 на 10 000 души от населениетои в сравнение с 2020 г. остава непроменена. Най-висок е показателят за областите Плевен (8,2 на 10 000 души), Видин (7,0) и Стара Загора (6,8). Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Кърджали (3,2 на 10 000 души от населението), Търговище (4,3) и Разград (4,4).

Осигуреността с лекари по дентална медицина за страната е 11,0 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Пловдив (17,8 на 10 000 души), София (столица) (14,5), Варна (13,7) и Смолян (12,5). Най-ниска е осигуреността на населението с лекари по дентална медицина в областите Разград (5,6), София (5,7), Търговище (5,8) и Силистра (6,3 на 10 000 души от населението).

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: