Колко скъп ток плащаме?

Колко скъп ток плащаме?

® pixabay.com

КЕВР одобри новите цени на електроенергията от 1 юли.


С решение на регулатора КЕВР бяха утвърдени окончателните цени в сектор „Електроенергетика" за новия регулаторен период 1.07.2020 - 30.06.2021 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и при прилагане на методиката за ценообразуване, цената на електроенергията за потребителите на регулиран пазар за цялата страна се увеличава средно с 2,79%.

За битовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО цените са: дневна тарифа – 0,19753 лв./кВтч, нощна тарифа – 0,11058 лв./кВтч, без ДДС. Средното увеличение е 1,05%, като цените влизат в сила от 1 юли 2020 г

За битовите клиенти на EVN настъпилите промени са: дневна тарифа - 0,23155 лева (с ДДС) за един киловатчас (кВтч). Това е увеличение 4,12% спрямо досегашната цена от 0,22238 лева (с ДДС)/кВтч, нощна тарифа - 0,13158 лева (с ДДС) за един кВтч. Това е увеличение с 4,13% спрямо досегашната цена от 0,12636 лева (с ДДС)/кВтч.


За битовите клиенти на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД крайната цена на електроенергията нараства с 2,72%, за клиентите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД  увеличението е с 4,12%, за клиентите на „Електроразпределение Север“ АД повишението е с 1,05%.  В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и добавката „Задължение към обществото".   

„В решението на регулатора за цената на електроенергията от 1.07.2020 г. са отчетени няколко значими фактора, които са настъпили след извършените предварителни разчети и са довели до промени -  намаляването с 3 ТВч. на количеството електроенергия за регулирания пазар след предстоящото от 1.10.2020 г. излизане на небитовите потребители на свободния пазар, както и промяна на заявленията на някои енергийни дружества, с което те покриват изискванията за участие с квота на регулирания пазар“, заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на онлайн брифинг. Допълнително влияние върху промяната на цените на електроенергията има и включването на ТЕЦ „Марица-изток 2" с годишна квота от 2 600 000 MWh за регулирания пазар през регулаторния период 1.07.2020 г. - 30.06.2021 г., съгласно заповед на министъра на енергетиката. 

„Независимо от увеличението на цената на електрическата енергия за следващия едногодишен ценови период, то остава по-ниско от размера на годишната инфлация, което е благоприятно както за потребителите, така и за конкурентността на българския бизнес. В продължение на 5 години Комисията прилагаше балансиран подход с цел да не бъдат натоварвани потребителите, а, от друга страна – да се осигури стабилност на дейността на енергийните дружества“, подчерта председателят на КЕВР.

Новите цени, валидни за малките стопански клиенти на регулиран пазар, ще са в сила до края на месец септември, в случай че все още не са излезли на свободен пазар. Съгласно последните промени в Закона за енергетиката, от 1 октомври всички стопански клиенти трябва да имат избран доставчик на електроенергия по свободно договорени цени, като заявления се подават до 10-о число на предходния месец. Неподалите заявление за избор на доставчик ще останат при крайния си снабдител до 30 юни 2021 г., но в качеството му на търговец.

 

В момента е в ход регулярният отчет на средствата за търговско измерване, който се извършва от служителите на ЕРП Север по предварително изготвен график. Съгласно регламентирана методика, потребената електроенергия на клиенти ще бъде пропорционално разпределена по старата и новата цена в зависимост от броя на дните преди и след изменението, включени в техния индивидуален отчетен период. Съответно фактурите за отчетния период, включващ промяната, ще съдържат два подпериода – период по старите цени до 30 юни 2020 г. включително, и по новите – от 01 юли 2020 г. 


Как се образува цената на тока?


Пазарът на електрическа енергия се разделя на регулиран пазар и на свободен пазар. На регулиран пазар са битовите потребители и стопанските потребители на средно и ниско напрежение. 

Първата стъпка при образуване на цените на електрическата енергия е извършването на технико-икономически анализ на ценовите елементи на производителите. Най-важният фактор, който оказва влияние в цената на производителите, е стойността на използваното основно гориво за производство (въглища, природен газ и др.). Анализират се ежегодно и нивата на постоянните разходи на отделните централи, като се извършва преценка за обоснованост на представените искания от производителите.

Втората стъпка е определянето на т.нар. квоти за количествата електрическа енергия, необходими за осигуряване на потреблението на „регулирания пазар”. Квотите за производителите се определят въз основа на приета от КЕВР методика. Количествата енергия, необходими за гарантиране на потреблението на „регулирания пазар”, се осигуряват както от атомната централа и кондензационните централи, така и от енергия, закупена по дългосрочни договори, производители от ВЕИ, енергия от комбинирано производство от топлофикационни и заводски централи.

След определяне на квотите за регулирания пазар, на база индивидуалните регулирани цени на производителите се изчислява средната цена на електроенергията, по която НЕК продава на ЕРД и КС. Към тази средна цена, наричана още цена от „микса” за регулирания пазар, се добавя „надбавка” (постоянни разходи и възвръщаемост) за НЕК в качеството му на обществен доставчик.

Следващ етап от ценообразуването е извършването на анализ и оценка на елементите, формиращи цените за „пренос през преносната мрежа”, „достъп до преносната мрежа” . Също така се извършва и анализ и оценка на разходите за произвежданата енергия от ВЕИ, високоефективно комбинирано производство и енергията, произвеждана от кондензационни централи по сключени дългосрочни договори, формиращи съответно добавките за: „зелена енергия”, „високоефективно производство“ и „невъзстановяеми разходи“. Тези три добавки представляват разходи за енергия и са определени като отделни елементи на крайната продажна цена с оглед справедливото им заплащане от всички потребители както на регулирания, така и на свободния пазар.

Чрез цените за пренос и достъп НЕК и ЕСО получават необходимите им приходи за осигуряване на безопасната и качествената работа на електроенергийната мрежа на високо напрежение. По същество цената за достъп до електропреносната мрежа включва над 90% разходи за студен резерв, които системният оператор заплаща на кондензационните централи с оглед управлението на електроенергийната система и осигуряване на непрекъснато снабдяване с електрическа енергия на всички потребители в случай на непредвидени ситуации в някоя от основните мощности.

Добавката за зелена енергия се образува по методика, одобрена от комисията, или накратко, чрез тази цена са отделени част от разходите за стимулиране развитието на производството от ВЕИ, съгласно изискванията на Европейските директиви (вятърни централи, фотоволтаични централи, ВЕЦ до 10 МВт и др.). По този начин всички потребители, присъединени към електропреносната и електроразпределителната мрежа заплащат за произвежданата екологична енергия в България.

 Добавката за „ високоефективно комбинирано производство“ се образува по методика, определана от комисията, заплаща се от всички потребители и се превежда от електроразпределителното дружество към НЕК. Това са част от разходите за производство на енергия, произведена от инсталации за високоефективно производство чрез прилагане на комбиниран способ за производство на електрическа и топлинна енергия.

Добавката за „невъзстановяеми разходи” – въведена от 01.07.2012 г., е свързана със съществуващите законови изисквания в Закона за енергетиката, където се посочва, че като „невъзстановяеми разходи“ са класифицирани разходите, произтичащи от извършени инвестиции и/или сключени сделки до влизането в сила на Закона за енергетиката (обн. 2003 г.) от енергийните предприятия, които не могат да бъдат възстановени в резултат на създаване на конкурентен електроенергиен пазар, във връзка с поетите задължения по дългосрочни договори. За новия регулаторен период е извършена оценка на разходите за енергия, произвеждана от централите по дългосрочни договори, като е направено предложение част от тези разходи да бъдат включени като добавка „невъзстановяеми разходи“ към цената за пренос. Тази добавка е изчислена като разлика между пълните разходи за производство от „Ей и Ес – 3С Марица Изток 1” ЕООД, „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД и разходите за производство по „базисна цена“, представляваща средна цена на енергията, произвеждана от кондензационни централи и ВЕЦ над 10 МВт.

Последния етап от ценообразуването на електроенергията е формирането на стойността на мрежовите услуги на електроразпределителните дружества и тарифите на крайните снабдители. Тези мрежови услуги са свързани с експлоатацията и поддръжката на разпределителната мрежа и се финансират от цената за разпределение, съответно за средно и ниско напрежение. Разделянето на мрежовите услуги на електроразпределителните дружества на цена за достъп и цена за пренос за съответното ниво на напрежение има за цел диференцирането на постоянните разходи, свързани с експлоатацията на мрежата между отделните групи потребители. Определянето на двукомпонентна цена на мрежовите услуги, подлежащи на ценово регулиране по Закона за енергетиката, е мотивирано от принципа за „справедливи цени”, т.е. всеки клиент да заплаща разходите, които сам предизвиква. В случай че се използва еднокомпонентна тарифа, всички разходи се заплащат чрез консумираната електроенергия. Разходите по поддържане на съоръженията за клиенти, които не са консумирали или са консумирали значително по-малко от заявените количества, се заплащат от останалите клиенти.Прочетете още за:
бизнес електроенергия енергетика

  0 
  0