През първото тримесечие коефициентът на безработица е 6,3%

През първото тримесечие коефициентът на безработица е 6,3% Снимка: pikist.com

НСИ публикува основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2021 г.

Основни показатели за икономическата активност на населението през първото тримесечие на 2021 г.

  • Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 71,4%.
  • Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 66,9%.
  • Коефициентът на безработица е 6,3%.
  • Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 60,0 хил., или 4,8% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

 

Заетост 

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица е 3028,7 хил., от които1626,4 хил. мъже и 1402,3 хил. жени. Коефициентът на заетост е 51,4%, съответно 57,7% при мъжете и 45,6% при жените. 

През първото тримесечие на 2021 г. в сектора на услугите работят 1887,9 хил., или 62,3% от заетите лица, в индустрията - 962,1 хил. (31,8%), и в селското, горското и рибното стопанство- 178,7 хил. (5,9%). 

От всички заети 3,5% (105,4 хил.) са работодатели, 6,4% (193,6 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 89,6% (2714,9 хил.) - наети лица, и 0,5% (14,8 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2070,2 хил. (76,3%) работят в частния сектор, а 644,7 хил. (23,7%) - в обществения. 

През първото тримесечие на 2021 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2940,2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66,9% (71,0% за мъжете и 62,7% за жените). 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 36,5% (40,4% за мъжете и 32,5% за жените). 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 71,7%, съответно 76,2% за мъжете и 67,2% за жените. 

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 587,4 хил., или 63,1% от населението в същата възрастова група (68,6% от мъжете и 58,0% от жените).

Фиг. 1. Коефициенти на заетост по възрастови групи и пол през първото тримесечие на 2021 г.

Безработица

През първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица е 204,0 хил., от които 114,0 хил. (55,9%) са мъже и 90,0 хил. (44,1%) - жени. Коефициентът на безработица е 6,3%, съответно 6,6% за мъжете и 6,0% за жените. 

От всички безработни лица 11,5% са с висше образование, 50,2% - със средно, и 38,3% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2,3% за висше образование, 5,7% за средно образование и 20,4% за основно и по-ниско образование. 

През първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица с продължителност на безработицата под една година е 115,6 хил., или 56,6% от всички безработни лица, а продължително безработни (от една или повече години) са 88,4 хил., или 43,4% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2,7%, съответно 2,8% за мъжете и 2,7% за жените. 

От общия брой на безработните лица 175,7 хил., или 86,1%, са имали предишна работа, която са напуснали главно поради уволнение, съкращение или принудително приключване на бизнеса, приключване на сезонна или друга временна работа, а 28,3 хил., или 13,9%, търсят първа работа. 

През първото тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 11,0%. При мъжете коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) е 13,1%, а при жените е 8,2%.

Фиг. 2. Продължителност на безработицата по пол през първото тримесечие на 2021 г.

Икономическа неактивност

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) е 2660,2 хил., от които 1080,3 хил. (40,6%) са мъже и 1579,9 хил.(59,4%) - жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1256,0 хил., или 28,6% от населението в същата възрастова група. 

 


 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: