Коефициентът на безработица през второто тримесечие на 2023 г. е 4,6%

Коефициентът на безработица през второто тримесечие на 2023 г. е 4,6% Снимка: pixabay.com

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години достига 70.3%.

Коефициентът на безработица е 4,6%, или с 0,1 процентни пункта по-висок в сравнение с второто тримесечие на 2022 година, сочат данните на Националния статистически институт.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 0,3 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 70,3%. 

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73,7%, като в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. се увеличава с 0,3 процентни пункта.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 29,6 хил., или 2,8% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Безработица

Безработните лица през второто тримесечие на 2023 г. са 141.0хил., от които 75,1 хил. (53,3%) мъже и 65,9 хил. (46,7%) жени. 

Коефициентът на безработица е 4,6% (при 4,5% през второто тримесечие на 2022 г.) и e един и същ при мъжете и при жените.

От всички безработни лица 14,2% са с висше образование, 55,0% - със средно, и 30,8% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2,0% за висше образование, 4,5% за средно образование и 13,8% за основно и по-ниско образование. 

Продължително безработни (безработни от една година или повече) са 73,8 хил. лица, или 52,3% от всички безработни. 

Коефициентът на продължителна безработица е 2,4%, съответно 2,5% за мъжете и 2,3% за жените.

От общия брой на безработните лица 21,5 хил., или 15,2%, търсят първа работа.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години през второто тримесечие на 2023 г. е 8,8% (9,6% при мъжете и 7,7% при жените). В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-висок с 1,0 процентен пункт, като увеличението при мъжете е с 0,4 процентни пункта, а при жените - с 1,8 процентни пункта.

Заетост 

Oбщият брой на заетите лицапрез второто тримесечие на 2023 г. е 2914,3 хил. - 1 545,1 хил. мъже и 1 369,3 хил. жени. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица остава почти непроменен. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52,9%, като при мъжете е 59,1%, а при жените - 47,4%.

През второто тримесечие на 2023 г. преобладаващата част от заетите лица работят в сектора на услугите - 1873,3 хил., или 64,3%,в индустриятаса заети 871,6 хил. (29,9%), а 169,4 хил. (5,8%) работят в селското, горското и рибното стопанство. 

От всички заети 4,0% (116,2 хил.) са работодатели, 6,3% (184,8 хил.) - самостоятелно заети лица без наети, 89,3% (2601,1 хил.) - наети лица, и 0,4% (12,3 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 1986,8 хил. (76,4%) работят в частния сектор, а 614,3 хил. (23,6%) - в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 90,2 хил., или 3,5% от наетите лица.

През второто тримесечие на 2023 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2806,6 хил., като коефициентът на заетост е 70,3% (73,5% за мъжете и 67,0% за жените). 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 35,7% (38,7% за мъжете и 32,6% за жените). 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75,9%, съответно 79,5% за мъжете и 72,2% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. този коефициент се увеличава с 0,7 процентни пункта. 

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 621,2 хил., или 69,5% от населението в същата възрастова група (73,8% от мъжете и 65,5% от жените). В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години се увеличава с 1,8 процентни пункта.

Икономическа неактивност

Общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на възраст 15 и повече навършени години през второто тримесечие на 2023 г. е 2 450,3 хил., от които 993,8 хил. (40,6%) са мъже и 1 456,5 хил. (59,4%) - жени. 

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 050,2 хил. (462,1 хил. мъже и 588,1 хил. жени) и представляват 26,3% от населението в същата възрастова група (22,9% от мъжете и 29,8% от жените). От икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години 40,0% са неактивни поради участие в образование или обучение.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: