Броят на безработните у нас през първото тримесечие на 2024 г. се е увеличил с 13%

Броят на безработните у нас през първото тримесечие на 2024 г. се е увеличил с 13% Снимка: Национален статистически институт

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2024 година

Коефициентът на безработица е 5,0%, или с 0,6 процентни пункта по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2023 г., показват данните на Националния статистически институт.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години намалява с 0,2 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2023 г. и достига 70,2%. 

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 74,0%, като в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. се увеличава с 0,3 процентни пункта.

Безработица

Безработните лица през първото тримесечие на 2024 г. са 152,5 хил., от които 81,2 хил. (53,2%) са мъже и 71,3 хил. (46,8%) - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на безработните се увеличава със 17,6 хил., или с 13,0%. За същия период коефициентът на безработица нараства с 0,6 процентни пункта и достига 5,0%, като е един и същ при мъжете и жените.

От всички безработни лица 9,1% са с висше образование, 53,2% - със средно, и 37,7% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1,3% за висше образование, 4,7% за средно образование и 18,6% за основно и по-ниско образование.

Фиг. 1. Коефициенти на безработица по степени на образование през първото тримесечие на 2023 и 2024 г. 

Продължително безработни (безработни от една година или повече) са 78,5 хил. души, или 51,5% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2,6%.

От общия брой на безработните 21,5 хил., или 14,1%, търсят първа работа.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години през първото тримесечие на 2024 г. е 9,3% (9,7% при мъжете и 8,7% при жените). В сравнение със същото тримесечие на 2023 г. този коефициент е по-висок с 2,2 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 1,6 процентни пункта, а при жените - с 2,9 процентни пункта.

Заетост

Oбщият брой на заетите лица през първото тримесечие на 2024 г. е 2 907,3 хил., от които 1 547,1 хил. мъже и 1 360,2 хил. жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на заетите намалява с 0,7%, което се дължи изцяло на намаление при жените. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52,8%, като при мъжете този дял е 59,1%, а при жените - 47,0%. 

През първото тримесечие на 2024 г. в сектора на услугите работят 1 912,6 хил. души, или 65,8% от заетите, в индустрията - 850,5 хил. (29,3%), а в селското, горското и рибното стопанство - 144,2 хил. (5,0%). 

По статус в заетостта заетите лица се разпределят по следния начин: 4,6% (133,0 хил.) са работодатели, 6,6% (191,4 хил.) - самостоятелно заети без наети, 88,4% (2 569,6 хил.) - наети, и 0,5% (13,4 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите 1 973,1 хил. (76,8%) работят в частния сектор, а 596,5 хил. (23,2%) - в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 68,9 хил., или 2,7% от наетите лица. 

През първото тримесечие на 2024 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната: 

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 799,8 хил. (1 485,0 хил. мъже и 1 314,9 хил. жени), а коефициентът на заетост е 70,2% (73,7% за мъжете и 66,7% за жените). 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 35,9% (39,1% за мъжете и 32,6% за жените). 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75,9%, съответно 79,7% за мъжете и 72,0% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. този коефициент остава непроменен. 

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 623,1 хил., или 69,3% от населението в същата възрастова група (74,1% от мъжете и 64,8% от жените). В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години се увеличава с 0,1 процентни пункта.

Фиг. 2. Коефициенти на заетост по възрастови групи през първото тримесечиена 2023 и 2024 г. 

Икономическа неактивност

Общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на възраст 15 и повече навършени години през първото тримесечие на 2024 г. е 2 450,2 хил., от които 987,4 хил. (40,3%) са мъже и 1 462.8 хил. (59,7%) - жени.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 037,8 хил. (450,4 хил. мъже и 587,4 хил. жени) и представляват 26,0% от населението в същата възрастова група (22,3% от мъжете и 29,8% от жените). От икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години 42,1% са неактивни поради участие в образование или обучение. Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 30,8 хил., или 3,0% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: