Резултати от наблюдението на работната сила през 2020 г.

Резултати от наблюдението на работната сила през 2020 г. Снимка: stroiteli.bg

Националният статистически институт публикува основните резултати от наблюдението на работната сила през 2020 г.

През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3190,4 хил., или 72,2% от населението на същата възраст. 

Общият брой на заетите лица e 3121,7 хил., или 52,7% от населението на 15 и повече навършени години, като от тях 1676,1 хил. (53,7%) са мъже и 1445,6 хил. (46,3%) - жени.

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3024,3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68,5%, съответно 72,5% за мъжете и 64,3% за жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73,4%, или с 1,6 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2019 г. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се понижава с 1,5 процентни пункта, а при жените - с 1,8 процентни пункта, като достига съответно 77,8 и 68,9%.

Фиг. 1. Коефициенти на заетост по възрастови групи

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 64,2% (69,4% за мъжете и 59,4% за жените). В сравнение с 2019 г. той намалява с 0,2 процентни пункта. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 0,2 процентни пункта, а при жените намалява с 0,5 процентни пункта.

Безработните лица са 168,6 хил., от които 96,3 хил. са мъже и 72,3 хил. - жени. В сравнение с 2019 г. броят на безработните лица се увеличава с 18,1%.

Коефициентът на безработица се увеличава с 0,9 процентни пункта в сравнение с 2019 г. и достига 5,1%, съответно 5,4% за мъжете и 4,8% за жените.

Фиг. 2. Коефициенти на безработица по пол

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 8,8%. В сравнение с 2019 г. този коефициент се увеличава с 1,9 процентни пункта.

Броят на безработните лица, за които продължителността на безработицата е по-малка от една година, се увеличава с 30,9 хил., или с 50,0%, в сравнение с предшестващата година, достигайки 92,7 хил., докато броят на  продължително безработните лица (от една или повече години) регистрира намаление с 5,1 хил. и достига 75,9 хиляди. Относителният дял на продължително безработните лица от всички безработни е 45,0%, а коефициентът на продължителна безработица е 2,3% - съответно 2,6% за мъжете и 2,0% за жените. 

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1226,7 хил., от които 519,1 хил. са мъже и 707,6 хил. са жени. 

Коефициентът на икономическа неактивност (15 - 64 навършени години) е 27,8% - съответно 23,2% за мъжете и 32,4% за жените. 

Броят на обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години е 61,7 хил., или 5,0% от всички икономически неактивни лица в същата възрастова група.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 - 24 навършени години е 12,8% (при 13,9% през 2019 г.). 

Относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст 30 - 34 навършени години е 33,3%, с 0,8 процентни пункта по-висок в сравнение с 2019 г. 

Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 - 29 навършени години е 18,1% (при 16,7% през 2019 г.).

 

Още по темата във

facebook
Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Сподели тази статия в: