Намаление на износа на стоки от България за трети страни с 22,6%

Намаление на износа на стоки от България за трети страни с 22,6% Снимка: amsterdamnews.com

НСИ публикува предварителни данни за търговията със стоки на България с трети страни през януари 2021 г.

През януари 2021 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 22,6% в сравнение със същия месец на 2020 г. и е на стойност 1378,0 млн. лева, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 57,3% от износа за трети страни. 

Фиг. 1. Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България за трети страни през периода 2020 - 2021 г. (спрямо същия месец на предходната година)

През януари 2021 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, ръст в сравнение с януари 2020 г. е отбелязан само в сектор „Храни и живи животни“ (12,8%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (88,1%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (69,0%).

Вносът на стоки в България от трети страни през януари 2021 г. намалява с 15,0% в сравнение със същия месец на 2020 г. и е на стойност 1872,1 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Руската федерация, Перу, Сърбия и Украйна.

Фиг. 2. Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България от трети страни през периода 2020 - 2021 г. (спрямо същия месец на предходната година)

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2021 г. най-голямо увеличение спрямо януари 2020 г. е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (22,1%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (3,6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (54,3%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през януари 2021 г. е отрицателно и е в размер на 494,1 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През януари 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 4685,5 млн. лв., което е с 6,1% по-малко в сравнение със същия месец на 2020 г.

Фиг. 3. Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България през периода 2020 - 2021 г. (спрямо същия месец на предходната година)

През януари 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 4941,8 млн. лв. (по цени CIF), или с 6,8% по-малко спрямо януари 2020 г. 

Фиг. 4. Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България през периода 2020 - 2021 г. (спрямо същия месец на предходната година)

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през януари 2021 г. и е на стойност 256,3 млн. лева.