Дейност и състояние на местата за настаняване през януари 2021 г.

Дейност и състояние на местата за настаняване през януари 2021 г. Снимка: pikist.com

НСИ публикува данни за дейността и състоянието на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през януари 2021 г.

Националният статистически институт (НСИ) провежда ежемесечно кратко анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

През януари 51,0% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 65,6% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 47,5% - на нощувката.

Фиг. 1. Намаляване на цената на нощувка или на пакет услуги по месеци

По отношение на наетия персонал, 24,7% от ръководителите са предприели като мярка „неплатен отпуск“, следвана от „платен отпуск“ (17,6%) и „освобождаване/съкращаване“ (13,6%). От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 9,7% от мениджърите, 7,7% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 5,3% - „дистанционна форма на работа“. Същевременно 32,2% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите (фиг. 2).

Фиг. 2. Предприети действия спрямо наличния персонал по месеци

Намаление в приходите от дейността си през януари спрямо предходния месец са отчели 49,0% от анкетираните управители, докато при 37,9%  няма промяна (фиг. 3).

Фиг. 3. Промяна в приходите от дейността в резултат на обявеното извънредно положение и последвалата епидемична обстановка по месеци

През следващия един месец 49,2% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „до 50%“ от разходите за дейността си със собствени средства, 27,7% няма да могат да се справят сами, а 22,3% от анкетираните посочват, че ще успеят „до 100%“.

Фиг. 4. Възможност за обслужване на разходите за дейността със собствени средства в краткосрочен план (един месец) по месеци

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 43,9% от ръководителите смятат да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 37,0% от тях смятат да продължат да работят, 15,2% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2,6% прогнозират да я прекратят.

Фиг. 5. Очаквания за бъдещето на мястото за настаняване в краткосрочен план (един месец) по месеци

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: