В столицата София официално живее 19,5% от българското население

В столицата София официално живее 19,5% от българското население Снимка: sanovnik.bg

Това показват окончателните данни на НСИ от последното преброяване на населението

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Преброявания се правят на всеки десет години, за да се предостави детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменя населението през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението

Населението на страната към 7 септември 2021 г., според данните от Преброяване 2021, е 6 519 789. Жените са 3 383 527 (51,9%), а мъжете 3 136 262 (48,1%), или на 1000 жени се падат 927 мъже.

Населението на област София (столица) е 1 274 290. Това означава, че на територията на област София (столица) живее 19,5% от населението на страната. Жените са 668 513 (52у5%), а мъжете 605 777 (47у5%), или на 1000 жени се падат 906 мъже.

В периода между последните две преброявания населението в област София (столица) е намаляло със 17 301 души, или с 1,3%.  В страната за този десетгодишен период това е областта с най-малка загуба на население. 

Териториално разпределение на населението

Територията на Столична община е разпределена на 24 административни райони. С население над 50 хил. души са тринадесет райони (всеки втори район), в които живеят 73,8% от населението на Столична община.

През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението в повечето райони в Столична община, като най-голямо е в район Средец (-20,6%). 

Фиг. 1. Разпределение на населението на Столична община по райони към 7 септември 2021 година

Възраст

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23,2%, а на мъжете - 15,6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 44 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на област София (столица).

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 249 605 души, или 19,6% от населението на областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 47 977, или с 23,8%.

Населението във възрастовата група 15-64 навършени години е 838 390 души, или 65,8%. Спрямо 2011 намалява с 92 333, или с 9,9%.

Делът на най-младото население се увеличава от 12.3% през 2011 г. на 14,6% от общото население през 2021 г„ а абсолютният брой на населението във възрастовата група 0-14 нараства от 159 хил. през 2011 г. на 186 хил. през 2021 г., или със 17,0%.

В регионален аспект делът на най-възрастното население е в районите Люлин (8,6%) и Младост (8,0%), а най-нисък в район Банкя (1,1%).

Най-висок е делът на младото население в районите Младост (8,6%) и Люлин (8,0%), а най-нисък е в Банкя (1,0%).

Делът на населението в активна възраст (15 - 64) е най-висок в област София (столица) - 65,8% от населението на областта.    

Гражданство

 Гражданството се определя като специфична правна връзка между едно лице и неговата държава, придобито по рождение или чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством декларация, по избор, брак, или друг начин, в съответствие с националното законодателство.

 Към 7 септември 2021 г. 98,5% от населението на област София (столица) е с българско гражданство. От тях 0,9% са с двойно гражданство – българско и друго.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: