Колко са домакинствата в България според последното преброяване на населението

Колко са домакинствата в България според последното преброяване на населението Снимка: hippopx.com

Към 7.09.2021 г. населението в Република България живее в 2 866 657 домакинства - обикновени и колективни.

Преброяването на населението и жилищния фонд е единственият източник за получаване на изчерпателна информация за домакинствата в страната.

Домакинството се формира на основата на съвместното съжителство на група хора, независимо дали са в родствени или неродствени връзки помежду си, или живеят в една общност, подчинена на общ режим.

Към 7.09.2021 г. населението в Република България живее в 2 866 657 домакинства - обикновени и колективни. Близо три четвърти (74,9%) от всички домакинства живеят в градовете.

Обикновено домакинство са две и повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище и имат общ бюджет, независимо дали имат или нямат родствени връзки помежду си. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от стая и е на самостоятелен бюджет.

Колективните домакинства като брой и лица, живеещи в тях, са наблюдавани до 1946 година. При следващите пет преброявания са броени само лицата в колективните домакинства. В съответствие с препоръките на ООН и Статистическата служба на Европейския съюз събирането на информация за броят на колективните домакинства отново се включва в програмата на Преброяванията през 2001 година. Така се създава възможност между последните три преброявания да се проследят промените, настъпили в броя и средния размер на колективните домакинства.

Колективно домакинство образуват група лица, които живеят постоянно в един колектив, имат общ бюджет и са подчинени на общ режим. Като членове на колективни домакинства се преброяват лицата, живеещи в пансиони, интернати, оздравителни училища, домове за медико-социални грижи за деца, социални домове, защитени жилища, манастири, затвори, домове за временно настаняване на бездомни и други. 

Обикновени домакинства

- Брой и численост на домакинствата

От началото на ХХ век до днес броят на домакинствата в страната се увеличава 4,3 пъти, а живеещото в тях население - 1,7 пъти. 

Средният размер на едно домакинство намалява от 5,6 лица през 1900 г. на 2,2 лица през 2021 година, а в градовете - от 4,4 на 2,2 лица. По-голямо е намалението на средната численост на домакинствата в селата - от 6,0 лица през 1900 г. на 2,4 лица при последното преброяване.

За периода 2011 - 2021 г. средният брой членове в едно домакинство намалява в 25 области, а в областите Велико Търново, Ловеч и Перник остава без промяна.

Броят на едночленните домакинства от 925 385 през 2011 г. нараства на 1 026 198 през 2021 г., а относителният им дял от всички домакинства нараства за същия период с 5,0 процентни пункта (от 30,8% на 35,8%). За същия период двучленните домакинства намаляват с 11 121 броя и към 7.09.2021 г. са 842 614. Относителният им дял нараства с 1,0 процентен пункт.

През периода 2011 - 2021 г. тричленните домакинства намаляват с 97 753 и към 07.09.2021 г. броят им възлиза на 508 860. Те съставляват 17,8% от всички домакинства в страната. 

Абсолютно и относително намаление се установява и при домакинствата с четири и повече лица. Между последните две преброявания броят им намалява от 619 856 на 488 036 домакинства, а относителният им дял намалява с 3,6 процентни пункта.

Наблюдават се изменения и в броя и числеността на домакинствата по области. Те се дължат на специфичните особености на отделните области, свързани предимно с: интензитета на демографските процеси - раждаемост и смъртност, размера и направлението на миграционните потоци - вътрешни и външни, а също така и различното им икономическо развитие.

През периода 2011 - 2021 г. броят на домакинствата намалява в 25 области, като най-чувствително е намалението в областите Велико Търново - с 21 088 домакинства, Плевен - с 11 951 домакинства, и Враца - с 11 804 домакинства. В 3 области броят на домакинствата нараства. В тези области увеличението е съответно: в София (столица) - с 41 882, в Кърджали - с 3 164, и в Пловдив - с 2 841 домакинства.

Най-голям е относителният дял на едночленните домакинства в областите София (столица) - 42,6%, Монтана - 37,3%, Варна и Русе - по 36,9%. Най-малък е делът на тези домакинства в областите Благоевград - 28,7%, и Кърджали - 29,7%.

При последното преброяване областите с най-голям относителен дял на домакинствата с четири и повече членове са Благоевград (24,3%), Кърджали и Пазарджик (съответно по 21,5%) и Разград (20,9%).

Фиг. 1. Домакинствата по местоживеене и години на преброяванията

- Домакинства с деца под 16-годишна възраст

Продължава тенденцията на увеличаване на относителния дял на домакинствата без деца под 16-годишна възраст. Към 7 септември 2021 г. 2 235 322 (78,0%)от домакинствата в страната са без деца под 16 години.

За десетгодишния период между последните две преброявания броят на тези домакинства е намалял с 66 943. 

Домакинствата с деца под 16 години са 630 386 броя и намаляват със 72 938 спрямо 2011 година. В 62,3% от тези домакинства има само по едно дете в тази възрастова група. 

Специфичните особености на отделните области определят и различията между тях по показателя „брой на децата под 16 години в домакинството“. Над 80% от домакинствата в областите Видин, Габрово, Монтана и Смолян са без деца под 16 години. Най-малък е делът на тези домакинства в областите Благоевград - 74,5%, Сливен - 75,4%, и Бургас - 75,9%.

Колективни домакинства

Към 7.09.2021 г. в България са преброени 949 колективни домакинства, в които живеят 25 866 лица, или 0,4% от населението на страната. Средният им размер е 27,3 лица. В градовете се намират 63,1% от всички колективни домакинства. В тях живеят 69,3% от лицата. 

През периода 2011 - 2021 г. броят на колективните домакинства в страната се увеличава с 20,6%, което основно се дължи на преструктурирането на част от колективните домакинства. В градовете колективните домакинства се увеличават с 90 броя, а в селата - със 72 броя. 

Живеещите в колективните домакинства намаляват между последните две преброявания с 5 530 лица. В градовете лицата, живеещи в колективни домакинства, намаляват с 4 423, а в селата - с 1 107 лица.

Средният брой членове в колективните домакинства варира според вида на домакинството. С най-голяма средна численост (37,0 лица) са домове за стари хора. С най-малък среден брой членове (2,9) са религиозните колективни домакинства. Основната част от тези домакинства са манастири.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: