Колко са жилищата в България според последното преброяване

Колко са жилищата в България според последното преброяване Снимка: pikist.com

Към 7 септември 2021 г. в страната са преброени 4 261 454 жилища, или с 374 305 повече спрямо 2011 година

Брой, прираст и териториално разпределение

Към 7 септември 2021 г. в страната са преброени 4 261 454 жилища, или с 374 305 повече спрямо 2011 година. В градовете броят им е 2 907 616, или 68,2% от жилищния фонд, а в селата се намират 1 353 838 (31,8%) от жилищата. През периода 2011 - 2021 е регистрирано увеличение на жилищния фонд както в градовете (13,3%), така и в селата (2,5%).

Фиг. 1. Жилища по години на преброяванията

Най-голям брой жилища са преброени в област София (столица) - 755 889, или 17,7% от жилищния фонд в страната, следват областите Пловдив - 356 810 (8,4%), Бургас - 325 988 (7,6%) и Варна 279 336 (6,6%). Най-малко жилища са преброени в областите Разград и Силистра, съответно 59 408 и 58 218.

Общо в двадесет и две области броят на жилищата нараства през десетгодишния период между двете преброявания (2011 - 2021 година). Най-висок прираст е регистриран в областите София (столица) - 24,4% и Бургас - 21,0%, а най-нисък в областите Търговище (0,5%) и София (0,1%).

В сравнение с преброяването през 2011 г. броят на жилищата намалява в шест области от - 0,3% за област Разград до - 1,9% за област Ловеч. Намалението се дължи основно на намаление на жилищния фонд в селата на тези области.

В жилищни сгради се намират 4 227 904 жилища, 28 782 в студентски или работнически общежития, 1 898 в нежилищни сгради, 1 245 са колективни и 1 625 са жилища в примитивни или подвижни места за обитаване. 

Характеристики на жилищата

Общата застроена площ на жилищата в страната е 334 599 932 кв.м, като средно на едно жилище се падат по 80,3 кв.м. Най-висок е делът на жилищата с площ 60 кв.м - 8,5%, а като цяло малко над половината от жилищата в страната (52,7%) са с площ до 75 кв.м. Средната площ на едно жилище е почти еднаква в градовете и селата, съответно - 80 и 81 кв.м. Въпреки това трябва да се отбележи, че докато в градовете най-често срещания случай е на жилище 60 кв.м., то в селата най-често срещаното жилище е с площ 80 кв.м. 

Областите с най-голяма средна площ на едно жилище са Кърджали - 91,4 кв.м., Благоевград -89,7 кв.м и Смолян - 86,9 кв.м, а с най-малка - Враца (72,2 кв.м) и Перник (72,6 кв.м). Общо в осемнадесет от областите средната площ на едно жилище е по-малка от средната за страната.

Общият брой стаи е 12 679 326, а средно на едно жилище се падат по три стаи. Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи, съответно 1 272 190, или 30,5% и 1 438 454 жилища, или 34,5% от жилищния фонд в страната. В градовете средния брой стаи в едно жилище е 2,8, а в селата 3,5.

Областите с най-висок среден брой стаи са Кърджали (3,7) и Благоевград, Пазарджик, Разград и Ловеч по 3,4, а тези с най-нисък - Бургас (2,8) и София (столица) (2,6).

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост и канализация.

Към 7 септември 2021 г. електрифицирани са 98,9% от жилищата в страната. 

 Жилищата с водопровод са 3937052, или 92,4% от жилищния фонд в страната. В градовете този дял е 96,8%, а в селата - 82,9%.Водопровод в сградата, но извън жилището имат 1,1% от жилищата в градовете и 4,1% от жилищата в селата. 

Нямат достъп до водопроводната мрежа 1,3% от жилищата в градовете и 5,6% от жилищата в селата.

С обществената канализация са свързани 2 922 434 жилища, или 70,2% от жилищния фонд в страната. В градовете този дял е 92,4%, докато в селата е значително по-нисък - 22,9%. С други съоръжения за отвеждане на отпадните води (изгребни, септични или попивни ями), разполагат 6,3% от жилищата в градовете и 69,5% от жилищата в селата.Без канализация са 1,3% от жилищата в градовете и 7,6% от жилищата в селата.

Жилищата, които едновременно не са електрифицирани, нямат достъп до водопроводната мрежа и нямат канализация са 34 590, или 0,8% от жилищния фонд в страната. Те се намират основно в селата. Най-висок е делът им в областите Кърджали (3,2%), Враца (2,2%) и Ямбол - 2,1% от жилищата в областта.

Обитавани жилища

Обитаваните жилища са 2 603 713, или 61,1% от жилищния фонд в страната. Преобладаващата част от тях са в градовете - 74,4%.

Необитавани са 1 657 741 жилища, или 38,9% от жилищния фонд в страната.

В регионален аспект най-висок е делът на необитаваните жилища в областите Видин (55.,%), Бургас (53,7%) и Перник (53,6), а най-нисък в областите София (столица) (30,3) и Пловдив (31,1)

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: