През март 2024 г. общият показател на бизнес климата у нас запазва равнището си

През март 2024 г. общият показател на бизнес климата у нас запазва равнището си Снимка: Национален статистически институт

Състоянието на стопанската конюнктура е определено чрез бизнес анкети на НСИ

През март 2024 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на нивото си от февруари (от 22,6% на 23,0%). Повишение на показателя се наблюдава в търговията на дребно и сектора на услугите, докато впромишлеността и строителството е регистрирано понижение.

 Фиг. 1. Бизнес климат - общо

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 0,5 пункта (от 24,0% на 23,5%), което се дължи на неблагоприятните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Най-сериозните затруднения за дейността остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, посочени съответно от 45,1 и 36,2% от предприятията.

Относно продажните цени в промишлеността, преобладаващата част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство

През март съставният показател „бизнес климат в строителството“ спада с 1,7 пункта (от 27,2% на 25,5%), в резултат на резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По-умерени са и мненията им относно настоящата и очакваната строителна активност.

Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите. Същевременно през последния месец се наблюдава и засилване на отрицателното въздействие на фактора „конкуренция в бранша“.

По отношение на продажните цени в строителството, очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се увеличава с 1,2 пункта (от 24,9% на 26,1%), което се дължи на позитивните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Оптимистични са и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда остава основната пречка за дейността в сектора, следвана от конкуренцията в бранша, недостига на работна силаи недостатъчното търсене.

Относно продажните цени, прогнозите на търговците на дребно са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Услуги

През март съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се покачва с 3,6 пункта (от 12,9% на 16,5%), главно поради подобрените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Позитивни са и прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила продължават да са основните фактори, ограничаващи в най-голяма степен развитието на бизнеса.

Преобладаващата част от мениджърите очакват продажните цени в сектора на услугите да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: